Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Bekantskap med organiska kemiska funktionella
grupper som är relevanta för inlärning av
polymerkemi

Läranderesultat

Förstå nomenklaturen, strukturer, egenskaper och
reaktioner hos organiska kemiska funktionella
grupper

Innehåll

Kovalent bindning, syror och baser, alkaner och
cykloalkaner, alkener och alkyner, kiralitet,
haloalkaner, alkoholer, etrar och tioler,
bensen och dess derivat, aminer, aldehyder och
ketoner, karboxylsyror och deras derivat

Förkunskaper

Ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 15 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
  • Basgruppsarbete - 12 timmar
  • Självstudier - 104 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För att slutföra kursen ska studenten delta i
föreläsningarna och skicka online-tentamen i
slutet av kursen.

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning