Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande tränar sin förmåga att i skrift uttrycka sig analytiskt och reflektivt kring film och filmens budskap. Kursen ger en kontaktyta till filmvetenskapliga resonemang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha utvecklat djupare förmåga att föra analytiska och reflekterande resonemang kring film och dess budskap.

Innehåll

För att tillgodogöra sig kursen ska man välja ut tre av de teman som är uppräknade nedan (eller egna förslag). Man ska se tre filmer inom ramen för de teman man valt och skriva en essä inom varje tema. Varje essä är ca. 3000 ord. Essän ska ta upp:

- Orsakerna till varför just de utvalda tre filmerna valts och på vilket sätt filmerna kan speglas med eller mot varandra.

- Fakta kring de produktioner som behandlas. Det innebär information om produktionsbolag, produktionsår, manusförfattare, regissör, producent och annan som kan vara intressant kring produktionen tillblivelse.

Analysen ska inte vara en renodlad recension eller ett referat. Dina åsikter får naturligtvis synas i texten och du ska också kunna berätta vad filmen handlar om. Men i huvudsak ska arbetet utgå ifrån ett analytiskt perspektiv som behandlar filmens relation till den värld den beskriver. Vilka värderingar ligger förborgade i den, hur kommer det fram? Hur ser du på filmens människosyn, världsbild? Hur gestaltar filmen dessa frågor?

- Personliga åsikter, reflektioner och analyser som tar upp skillnader och likheter mellan filmerna kring begrepp som människosyn, kunskapssyn, världsbild, etik och moral, genusperspektiv, psykologi, dramaturgi, handling, karaktärer, dialog, retorik, estetik, sceneri, bildberättandet, ljudarbetet etc.

Använd också litteratur utöver filmerna för att stöda din diskussion. Använd intervjuer med upphovsmän, filmkritiker, filmvetare samt litteratur som beskriver samtiden eller fenomen filmerna handlar om.

Behandla filmerna utgående från det tema du valt men reflektera också över filmerna genom ett genre eller inter-genre mässigt perspektiv. Teamt kan t.ex. vara:

Filmstaden:
3 filmer som utspelar sig i en stad

Landsbygden:
3 filmer som utspelar sig på landet

Historia:
3 filmer som utspelar sig i ett annat århundrade.

Framtiden:
3 filmer som utspelar sig i framtiden

Amerikansk film:
3 filmer som är producerade och utspelar sig i
USA

Europeisk film:
3 filmer som är producerade och utspelar sig i
Europa

Filmlandet:
3 filmer som är producerade och utspelar sig i
ett land utom USA
och Europa

Dokumentären:
3 olika dokumentärer

Manusförfattaren:
3 filmer skrivna av en manusförfattare

Regissören:
3 filmer regisserade av en regissör

Dokumentärfilmaren:
3 filmer av en dokumentärfilmare

Producenten:
3 filmer av en producent

Auteuren:
3 filmer av en auteur

Genusperspektiv:
3 filmer ur valt genusperspektiv.

Förkunskaper

Mediespråk och journalistik eller motsvarande svenska på BA-nivå.

Mer information

Innan skrivprocessen inleds bör examinator informeras om valt tema på essäerna, filmerna som utgör materialet presenteras samt litteraturen som skribenten avser använda listas. Valen diskuteras innan kursen inleds.

Litteratur

Obligatorisk läsning (finns på Itslearning):
Sid 69-80 Østbye, Helge et al. 2004, Metodbok för Medievetenskap, Malmö: Liber

Som stöd för förståelse av dokumentärfilm:
Nichols, Bill. 2001, Introduction to Documentary, Bloomington IN:Indiana University Press

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Välj ut tre teman. Se tre filmer inom varje tema. Skriv tre essäer, en för varje tema baserat på analyserna av de utvalde filmerna.

Essäerna är ca 3000 ord var.

För tillfredsställande vitsord (1- 2) krävs att essäerna innehåller analys av de filmer som nämnts i planeringen, att analyserna innehåller de områden som beskrivs i kursbeskrivningen samt att en diskussion kring temat som är grund för analyserna ingår. En viss utveckling sker mellan essäerna utgående från diskussionerna i kursen. För essäerna utnyttjas få eller inga direkta kopplingar till relevant litteratur eller andra källor.

För gott vitsord (3- 4) krävs, förutom det som nämns ovan, att essäerna bildar en välfungerande och belysande diskussion angående temat. Dessutom märks en tydlig utveckling mellan essäerna där skribenten tagit fasta på diskussionen angående essän för att vidareutveckla analyserna under arbetet med följande essäer. I essäerna utnyttjas direkta kopplingar till relevant litteratur och andra källor.

För utmärkt vitsord (5) krävs, förutom det som nämns ovan, att essäerna utgår från direkta kopplingar till relevant litteratur och andra källor samt speglar de egna analysen mot källorna. Essäerna innehåller en insiktsfull analys och reflektion av filmerna samt temat och har akademiska kvaliteter (både skrivtekniskt men också gällande substans).

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per epost till kursens examinator. Examinator anmäler deltagaren efter godkännande av teman samt filmerna som presenteras som del av varje tema.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Kurs och studieplanssökning