Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får kännedom om
kulturella uttryck och bildkonstnärer från olika tider samt får en
uppfattning om olika verksamheter inom bildkonsten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna analysera och kritiskt granska en bild utifrån stil, färg och
form samt reflektera över dess idémässiga innehåll.

Innehåll

Under kursen lär du dig grunderna för bildanalys och får insikt i
konsthistoria. Du besöker utställningar och fördjupar dig i
bildanalys och konsthistoria genom att göra fem uppgifter
individuellt kring konstverk och konstnärer som du väljer själv.
Lika närvarande som bilder är i måleri, grafik, teckningar, lika
närvarande är de i vardagslivets fotoalbum, i TV-sändningar, i
reklamkampanjer och i olika visuella uttryck som exempelvis
mode och design. Dessa veckor går vi in på konstens och
bildernas rika mångfald och de metoder och teorier som
utvecklats för att människor skall förstå bildkonsten bättre.


Under exkursionerna väljer du ett konstverk som du analyserar
och presenterar under ett närstudietillfälle efter exkursionen. På
detta sätt får du agera som expert och upptäckare och samtidigt
lär vi oss av varandr

Förkunskaper

inga

Litteratur

H.W. Janson. Konsten. Bonniers förlag. (Alla upplagor duger)
Ni kan också använda t.ex. A World History of Art
av Hugh Honour, John Fleming 
Cynthia Freeland.2006. Konstteori- en introduktion. Sverige.
Raster Förlag (Cynthia Freeland, But is it Art? Introduction to Art
Theory. Kan också användas).
Elovirta, A. & Lukkarinen, V. (toim.).
1998 , Katseen rajat: Taidehistorian metodologia. Gummerus
Kirjapaino, Jyväskylä

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 43 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämnade hemtenter: se It's learning

Bedömning: Centrala kriterier för bedömning av hemtenterna är:
• Användningen av egna kunskaper och erfarenheter,
kursmaterial, diskussioner, studiebesök och eventuella
seminarier
• Ansvarstagande, aktivitet och närvaro
• Kreativitet och analytisk förmåga
• behärskning av relevant teoretisk litteratur samt centrala
begrepp
• förmågan att analysera, argumentera och värdera.
• de skriftliga svarens uppbyggnad, logik och konsekvens
• Då du refererar eller citerar följ YH Arcadas instruktioner:
http://studieguide.arcada.fi/webfm_send/583 Extern länk

Lärare

Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2013-05-15 - Tentamina
 • 2013-05-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning