Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i sådana aspekter av användningen av engelska som kan underlätta deras yrkesverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande bättre kunna kommunicera med andra inom samma bransch om frågor av gemensamt intresse samt förstå relevant facklitteratur.
I skrift förväntas den studerande kunna
- bättre förstå även svårare professionell litteratur genom ett ökat tekniskt ordförråd och genom att använda en förmåga att bestämma betydelse genom sammanhang, känna igen samband i text, informationssökning och dra slutsatser
- att ha bättre förutsättningar att producera klar saktext för yrkesmässiga ändamål från att strukturera rapporter och sammandrag till att skriva arbetsansökan och tillhörande CV.
I tal förväntas den studerande bättre kunna
- använda engelska i sociala situationer och överföra information i individuell konversation samt att organisera och framföra en presentation till en större publik
- lyssna till engelsk diskussion för att mera effektivt identifiera úttryckta tankar eller för att tyda specifik information.

Innehåll

Material på itslearning gällande
•Stil & register, akademiskt skrivande
•Ansökningar och brev
•Skriva rapporter
•Sammandrag
•Att hålla presentationer

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

Artiklar och böcker i allmän engelska

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen baserar sig på bedömda uppgifter som inlämnas för fortgående utvärdering i kursen.
För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen.
Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat sammandrag.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:

Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till max 25% var.

Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd.

Närvaro upp till max 25%, betygsätts enligt:

40-45% 1
46-51% 1,5
52-58% 2
59-65% 2,5
66-73% 3
74-80% 3,5
81-87% 4
88-93% 4,5
94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning