Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i sådana aspekter av användningen av engelska som kan underlätta deras yrkesverksamhet. - förbättra förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer. - att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text. - att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande bättre kunna kommunicera med andra inom samma bransch i frågor av gemensamt intresse samt förstå hur vanliga engelska satskonstruktioner används i relevant facklitteratur. I fråga om skriftlig engelska förväntas den studerande - bättre förstå svårare facklitteratur genom att ha förvärvat bättre behärskning av fackterminologi och genom att visa förmåga att vid läsning förstå betydelsen utifrån sammanhanget, uppfatta samband i en text, ta fram information och dra slutsatser - bättre kunna skriva klar prosa för yrkesmässiga ändamål, allt från att beskriva uppbyggnaden av en maskin till att skriva en ansökan med tillhörande CV. I fråga om muntlig engelska förvaäntas den studerande bättre kunna - använda engelska i sociala sammanhang och vidareförmedla mottagen information samt sammanställa och hålla ett föredrag inför publik - lyssna till tal för att kunna identifiera de allmänna idéer som uttryckts eller finna specifik information.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B2 (Common European Framework)

Mer information

Obligatorisk närvaro Inlämningstider bör hållas! Kursen är avsedd för PTE1, PTS1

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen baserar sig på bedömda uppgifter som inlämnas för fortgående utvärdering i kursen. För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Tillräcklig aktivitet i undervisningen (föreläsningar och övningsuppgifter). Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur. Examination 3 Hålla en presentation. Examination 4 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format. Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter inkluderas enligt behov Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till max 25% var. Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd. Aktivitet (närvaro och uppgifter) inverkar på bedömningen till max 25%.

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 08:15 - 09:45 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-01-21 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-01-28 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-03 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-11 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-13 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-17 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-18 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-24 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-02-25 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-03-02 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-03-09 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-03-10 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Materials Processing Technology Ray Jan-Anders
2020-05-06 08:00 - 09:30 Professional English for Materials Processing Technology Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-06 09:30 - 11:00 Professional English for Materials Processing Technology Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-06 11:00 - 12:30 Professional English for Materials Processing Technology Zoom Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning