Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studerande förstår vad systemdesign är, varför systemdesign behövs och länken mellan skapandet av programvara och design. Avklarad kurs skall ge studeranden tillräcklig kunskap för att egenhändigt kunna skapa ett program enligt olika designmönster samt illustrera designen med hjälp av olika UML diagram.

Läranderesultat

Kunskaper om objektorienterade modelleringsspråket UML. Förmåga att dokumentera objektorienterade program (t.ex. C++ eller Java) med visuella UML verktyg, samt en förmåga att designa dessa program m.h.a. olika designmönster. Studerande har även fått en grundläggande förståelse för projektbaserat arbete.

Innehåll

Introduktion till projektmetodologier - Vattenfallsmodellen - Iterativ/Inkrementella - Agila metodologier - Extreme Programming - Scrum - RUP - CMMI Introduktion till UML - historik - systemutvecklingsprocessen - klass- och objektbegreppet - grafiska element i UML - verktyg UML diagram - användningsfallsdiagram - klass- och objektdiagram - sekvens- och aktivitetsdiagram - komponentdiagram Designmönster - Skapande - Struktur - Beteende

Förkunskaper

Objektorienterad programmering

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Datum för inlämnande av uppgifter och projekt meddelas via itslearning. Studerande bör närvara vid projekt presentationstillfällen, som meddelas via BLS under kursens gång.

Litteratur

Huvudsaklig litteratur Martin Fowler with Kendall Scott : UML Distilled, 3 ed, Addison-Wesley, 2004 Freeman & Freeman, Head First Design Patterns, O'Reilly Media, 2004 Sommerville Ian, Software engineering 8 ed, Addison-Wesley, 2007 Extra litteratur, Kimmel Paul, UML Demystified, McGraw-Hill Osborne, 2005 (finns på ebrary) OOP Demystified, Keogh Jim, McGraw-Hill Companies, 2005 (finns på ebrary) Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel Nielsen och Jan Stage : Objektorienterad analys och design, Studentlitteratur, Sverige, 2001 Mats Apelkrans och Carita Åbom : OOS / UML En objektorienterad systemutvecklingsmodell för processororienterad affärsutveckling, Studentlitteratur, Sverige, 2001 Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional, 1994 Grady Booch, James Rumbaugh and Ivar Jacobsen : The Unified Modeling Language User Guide, Addison- Wesley, USA, 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 34 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 44 timmar
 • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Bedömningen i kursen baseras på tre projekt. Alla projektet måste vara godkända.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Westerlund Magnus

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Våren 2012

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning