Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att studerande förstår vad
systemdesign är, varför systemdesign behövs och
länken mellan skapandet av programvara och design.
Avklarad kurs skall ge studeranden tillräcklig
kunskap för att egenhändigt kunna skapa ett
program enligt olika designmönster samt illustrera
designen med hjälp av olika UML diagram.

Läranderesultat

Kunskaper om objektorienterade modelleringsspråket
UML. Förmåga att dokumentera objektorienterade
program (t.ex. C++ eller Java) med visuella UML
verktyg, samt en förmåga att designa dessa program
m.h.a. olika designmönster. Studerande har även
fått en grundläggande förståelse för
projektbaserat arbete.

Innehåll

Introduktion till projektmetodologier
- Vattenfallsmodellen
- Iterativ/Inkrementella
- Agila metodologier
- Extreme Programming
- Scrum
- RUP
- CMMI
Introduktion till UML
- historik
- systemutvecklingsprocessen
- klass- och objektbegreppet
- grafiska element i UML
- verktyg
UML diagram
- användningsfallsdiagram
- klass- och objektdiagram
- sekvens- och aktivitetsdiagram
- komponentdiagram
Designmönster
- Skapande
- Struktur
- Beteende

Förkunskaper

Objektorienterad programmering

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Datum för inlämnande av uppgifter och projekt
meddelas via itslearning. Studerande bör närvara vid
projekt presentationstillfällen, som meddelas via
BLS under kursens gång.

Litteratur

Huvudsaklig litteratur

Martin Fowler with Kendall Scott : UML Distilled,
3 ed, Addison-Wesley, 2004

Freeman & Freeman, Head First Design Patterns,
O'Reilly Media, 2004

Sommerville Ian, Software engineering 8 ed,
Addison-Wesley, 2007

Extra litteratur,

Kimmel Paul, UML Demystified, McGraw-Hill Osborne,
2005 (finns på ebrary)

OOP Demystified, Keogh Jim, McGraw-Hill Companies,
2005 (finns på ebrary)

Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel
Nielsen och Jan Stage : Objektorienterad analys
och design, Studentlitteratur, Sverige, 2001

Mats Apelkrans och Carita Åbom : OOS / UML En
objektorienterad systemutvecklingsmodell för
processororienterad affärsutveckling,
Studentlitteratur, Sverige, 2001

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John
Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software, Addison-Wesley
Professional, 1994

Grady Booch, James Rumbaugh and Ivar Jacobsen :
The Unified Modeling Language User Guide, Addison-
Wesley, USA, 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 34 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 44 timmar
 • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Bedömningen i kursen baseras på tre projekt. Alla
projektet måste vara godkända.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Våren 2012

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning