Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten bekantar
sig med projekt som arbetsform på ett systematiskt
sätt. Med detta avses både att förstå svårigheter
och styrkor med att arbeta i en
projektorganisation eller team och att belysa
projektets innehåll med hjälp av t.ex.
utvecklingsmodeller och projekthanteringsverktyg

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- förstå hur individen och gruppen fungerar,
gruppdynamik. Vad är teamwork?
- känna till hur man hanterar konfliktsituationer
- diskutera ledarskap och synpunkter kring
projektledarens roll
- kunna planera projektets genomförande
- kunna använda verktyg för projekthantering
- se nyttan av att fasindela projekt
- delta i projektmöten, öva mötesteknik
- kunna utarbeta projektplan

Innehåll

- Vad är projekt? Begrepp och definitioner.
- Projektprocessen: Gruppdynamik, teamarbete,
grupptänkande och roller i grupper, ledarskap.
- Projekthantering: Projektplanering,
projekthanteringsverktyg, utvecklingsmodeller.
- Exempel på projekt i IT- och mediabranschen

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

Eklund, Sven. Arbeta i projekt. Studentlitteratur
2010. ISBN 978-91-44-06063-7

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Basgruppsarbete - 25 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppgifter som görs i grupp:
- Grupparbete om projektplanering 40 p
- Grupparbete om teamwork 25 p
Uppgifter som görs individuellt:
- Reflektiva anteckningar från gästföreläsningarna
15 p
- Mitt drömteam 10 p
- Projekthanteringsverktyg 10 p (Summa: 100 p)
För godkänt i kursen krävs minimum 50 poäng. Varje
delmoment måste också vara godkänt; dvs. man har uppnått
minst 50% av totalpoängen för
deluppgiften. För uppgifter som görs i grupp får
hela gruppen samma poäng. Minst tre gästföreläsningar är
obligatoriska och kan inte ersättas med andra/extra
inlämningsuppgifter.

Lärare

  • Biström Johnny
  • Buttler Pekka
  • Westerlund Magnus

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning