Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i sannolikhetslära och statistik med tonvikt på tekniska tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- förstå begreppen händelse, utfallsrum, betingad sannolikhet och oberoende händelser
- känna till en- och flerdimensionella stokastiska variabler
- känna till begreppet väntevärde, definition och egenskaper
- kunna utföra beräkningar med standardiserad normalfördelning
- kunna utföra beräkningar med binomial- och Poisson-fördelningen
- känna till fundamentala begrepp inom beskrivande statistik
- kunna använda normal- och binomialfördelningen för punktskattning
- kunna använda normal- och binomialfördelningen för intervallskattning
- kunna utföra hypotesprövning
- känna till hur man utreder samband mellan två eller flera storheter

Innehåll

1. Sannolikhetsteorins grunder
2. Endimensionella stokastiska variabler
3. Flerdimensionella stokastiska variabler
4. Väntevärden
5. Normalfördelningen
6. Binomialfördelningen och liknande fördelningar
7. Beskrivande statistik
8. Punktskattning
9. Intervallskattning
10. Hypotesprövning
11. Regressionsanalys

Förkunskaper

Elementär matematik

Kursen ersätter följande kurser

2005-2006, Matematik 3

Mer information

Obligatoriska räkneövningar

Litteratur

Lennart Råde: Inledning till sannolikhetslära och statistik

Jonsson, Dag och Norell, Lennart: Ett stycke statistik

Allan Gut: Sant eller sannolikt

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 60 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 43 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning