Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden
- får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället.
- får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet
- känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet
- lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- använda vissa rättsbegrepp och beskriva rättegångsförfarandet samt domstolsväsendets uppbyggnad
- reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället
- redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen
- beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin
- redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet
- visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt lagar inom arbetsrättens område tillämpas i praktiken
- redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet
- beskriva på vilket sätt lagstiftningen inom det egna yrkesområdet (hälsovård, socialvård eller rehabilitering) förverkligas i praktiken i en kommun

Innehåll

Det finländska samhället
Lagstiftning som rör arbetslivet
Lagstiftning inom social- och hälsovården

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

-

Litteratur

Surakka Aapo:Access to Finnish Law, Helsinki 2005
Publisher:WSOY
ISBN 951-0-28941-8
Acts
Material distributed by the lecturer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
  • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Lärare

Sigfrids Ingmar

Examinator

Blomqvist Karl

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-12-30

Examinationsformer

  • 2008-04-08 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning