Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det självständiga arbetet ska träna studenterna
att utveckla och behandla ett
företagsekonomiskt område samt utifrån
vetenskapliga utgångspunkter kritiskt granska
rapporter skrivna av andra kursdeltagare.
Det självständiga arbetet ska behandla ett valt
huvudområde i linje med de kursval (inriktning)
som
studenten gjort.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse
för att tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i
tidigare kurser i företagsekonomi för att
undersöka en vald frågeställning
och självständigt beskriva ett problemområde

Färdighet och förmåga
samt visa prov på att självständigt genomföra
ett
vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
samt undersöka på vilket sätt slutsatserna i den
egna uppsatsen bidrar till tidigare forskning
inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen inleder studerandes skrivandet av
slutarbetet och den avslutande examinationen
består av kapitel 1,2 och 3 i slutarbetet.
Kursens övergripande innehåll är att ge
studenterna förmåga att kunna planera och
genomföra ett självständigt vetenskapligt
arbete. Kursen skall ge studenterna möjligheter
att
kunna tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i tidigare kurser för att undersöka ett visst
fenomen av eget intresse.Studenterna ges också
möjligheter att träna sig när det gäller
informationssökande som är en väsentlig del
av att skriva ett vetenskapligt arbete.
Slutligen hjälper kursen studenterna att kunna
förstå och använda sig av de olika
vetenskapliga metoder som står till buds för
att undersöka ett valt fenomen.

Förkunskaper

För att få delta i kursen förutsätts det ett
minimum av
registrerade 105 sp. Poängen erhållna för
praktiken kan inte
ingå i detta.

Mer information

Kursen är inledningen på studentens
lärdomsprov!
Genom att i början av kursen delta aktivt och
lämna en tilltänkt rubrik (och idé) inom utsatt tid, tilldelas studenten sin
handledare för examensarbetet.

Litteratur

Bryman A, & Bell, E. Företagsekonomiska metoder.
Senaste tillgängliga version. Samt övrigt utdelat
och rekommenderat material.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • Seminariekursen är integrerad med kursen "Akademiskt skrivande" och "Metodik" - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen examineras genom bedömning av studerandes prestationer under kursens
gång. Den avslutande examinationen består av kap 1,2 och 3 i examensarbetet.
Hänsyn tas även till processen som lett fram till den färdiga uppsatsen, vilket
innefattar moment som aktivt deltagande, självständighet och
argumentationsförmåga.Bedömningen skall vara individuell.

Alla delmoment bör lämnas in enligt där angivna instruktioner. Studerande som
låter bli att lämna in ett delmoment kommer att avlägsnas ur kursen och uppmanas
att delta i följande kurstillfälle.

Lärare

 • Adlercreutz Erica
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Henriksson Robert
 • Stenius Andreas
 • Tigerstedt Christa
 • Wehren Anna

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Obligatorisk närvaro under introduktionstillfället enligt tidtabell
angiven i itslearning.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-08-29

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-03 09:15 - 11:15 Seminarier och lärdomprov (höst) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63386532069 Introtillfället i ZOOM. Obligatorisk närvaro Adlercreutz Erica
Fabricius Susanna
Forsström Mikael
Henriksson Robert
Stenius Andreas
Wehren Anna
2021-09-13 14:30 - 16:00 Seminarier och lärdomprov (höst) En diskussion om syfte och forskningsfrågor kl 14.30-15.15 A disucussion about chapter 1, rq and aim at 15.15-16. Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68092158408?from=addon Meeting ID: 680 9215 8408 One tap mobile +493056795800,,68092158408# Germany +496938079883,,68092158408# Germany Dial by your location +49 30 5679 5800 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany Meeting ID: 680 9215 8408 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cvUGmFVqq Join by SIP 68092158408@109.105.112.236 68092158408@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 680 9215 8408 Tigerstedt Christa
2021-11-04 13:00 - 14:30 Seminarier och lärdomprov (höst) Janne Nyström from library Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64577674879 Meeting ID: 645 7767 4879 Nyström Janne

Kurs och studieplanssökning