Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen har fokus på hur man kommunicera och
påverka människor med hjälp av det visuella
såväl ur ett praktiskt som ur ett teoretiskt
perspektiv och den betonar den roll som visuell
kommunikation spelar i dagens samhälle. Kursen
ger dig en teoretisk bas i digital
kommunikation och interaktiva medier med fokus
på färg, typografi, layout och bildanalys.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
ingående tillämpa teoretiska och praktiska
moment och därmed kunna:
Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande
principer för val av typografi
Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande
principer för layout
Kunna formge och producera original för
trycksframställning
Kunna värdera och välja uttryckssätt för
kommunikation via digitala medier
Känna till grundläggande färgsymbolik och
färgpsykologi

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha
kunskaper om den visuella kulturens påverkan på
människor och ha goda insikter i hur
bildelement används av avsändare för att
förmedla betydelser och hur dessa betydelser
uppfattas utgående från betraktares
förkunskaper och värderingar. Ytterligare bör
studenten behärska bildteoretiska begrepp,
teorier och modeller och ha färdigheter i att
framställa, utforma och förmedla olika typer av
visuella budskap. Genom att kombinera studier
inom medier, kommunikation, design och
teknologi lär studenten sig att designa budskap
och skapa flexibla IT-designlösningar med bredd
och kvalitet för olika miljöer.

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte,
kontext och effekt
Grundläggande principer för typografi och
layout.
Praktiskt layoutarbete i InDesign och Photoshop
Typografi
Perception
Färgkommunikation

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder
Consumer Behavior
Branding and Communication

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Nyberg Janne
 • Broth Joacim

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning