Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att stud.
- känner till (bakgrunds- och
riskfaktorer, kan diagnostisera, känner till
olika vårdformer och kan rådge patienter och
klienter) de vanligaste pediatriska
sjukdomstillstånden samt näringsfrågorna
- är insatt i hälsogranskningarnas innehåll för
barn 0-7 år
- känner till innehållet i eftergranskningen av
förlösta
kvinnor

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- utföra hälsogranskningar på barn i åldern 0-7
år
- känna till och genomföra det finska
vaccinationsprogrammet
för barn 0-7 år
- handleda föräldrar i de vanligaste
hälsofrågorna bland barn 0-7 år
- stöda familjen till hälsosamma levnadsvanor
- känna till de centralaste pediatriska
frågeställningarna
- känna till näringsfrågor för barn 0-7 år
- utföra eftergranskning efter förlossning

Innehåll

Barnhälsovård 3,5sp
Fördjupad vaccinationskunskap 1sp
Pediatrik 0,5 sp

- uppföljning av barnets tillväxt,
utveckling,syn och hörsel
- stöd av föräldrar till barn 0-7 år
- Fördjupad vaccinationskunskap
- näringssrekommendationer och barn från 0 till
7 år
- Pediatrik i öppenvården 0-7 år
-Introduktion av mentaliseringsbaserat
föräldrastöd.

Förkunskaper

Familjeinriktad hälsovård , teoridel 1
obstetrik och neonatologi, vården av kvinnor och
barn

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård, del 2 för hälsovårdare

Mer information

se examinationskraven
tentamen i både pediatrik och barnhälsovård

Litteratur

Barnhälsovård:
1. Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer.
Handbok för personalen. Handböcker 2005:12.
Tillgänglig på adressen:
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1714-3 Extern länk
, följande
kapitel: del I - kap 2, Del II - kap 7, 9, 10,
11 (tonvikt på kap 10)

Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och
inom skolhälsovården - Metodhandbok. THL, Opas
31, den del som gäller barnrådgivningen,
tillgänglig som nätversion:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-066-2 Extern länk 2018,
31, 2. förnyade upplagan.
3. Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

4. Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

5. Aktuell vaccinationsinformation www.thl.fi Extern länk
(https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin Extern länk
ationsprogrammet/det-nationella-
vaccinationsprogrammet)
https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccina Extern länk
tionsprogrammet/det-nationella-
vaccinationsprogrammet/barn-och-ungdomar
6. aktuell lagstiftning, bl.a Statsrådets
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård för barn och unga. Tillgänglig på
adressen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/2011033 Extern länk
8
7. Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
Studentlitteratur.
8. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja Extern länk
finns enbart på finska
9.Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända tentamina och uppgifter
Obligatoriskt deltagande i simuleringar och
övningar + seminarier

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:00 - 11:30 C350 Barnfamiljer och hälsa Ekman Petra
2019-09-02 12:15 - 15:30 B327 Barnfamiljer och hälsa syn och hörsel Ekman Petra
2019-09-12 09:00 - 14:00 C350 Barnfamiljer och hälsa LENE, VANEPsy Ekman Petra
2019-09-18 09:00 - 16:00 C350 Barnfamiljer och hälsa Dag om mentaliseringsbaserat föräldrastöd. Malin von Koskull från Folkhälsan medverkar. Ekman Petra
2019-09-24 08:30 - 11:15 B325 Barnfamiljer och hälsa Hälsogranskning, förebyggande av sjukdomar, ta till tals. Theresa Helsingius. Ekman Petra
Helsingius Theresa
2019-09-27 09:00 - 15:00 D275 Barnfamiljer och hälsa motorikövningar med barn, Ekman Petra
Jeglinsky-Kankainen Ira
2019-09-30 08:00 - 16:00 E486 Barnfamiljer och hälsa Simulering i barnrdg Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-09-30 08:00 - 16:00 E491 Barnfamiljer och hälsa simulering barnrdg Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-09-30 08:15 - 16:00 E487.2 Barnfamiljer och hälsa Ekman Petra
Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning