Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten genomför en
mindre undersökning på ett strukturellt och
metodiskt sätt. Studenten gör materialinsamling,
bearbetar material samt fördjupar sin kunskap i
att skriva sakprosa med tydlighet, språkriktighet
och stilistisk klarhet. Studenten fördjupar sina
kunskaper i att kritiskt granska och opponera ett
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete
på ett strukturerat sätt.
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
analysera sitt material.
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
göra jämförelser till tidigare kunskap inom
området.
Presentera sitt resultat vid ett seminarium på
ett objektivt sätt.
Fungera som opponent till en annan student vid
ett seminarietillfälle.

Innehåll

Grupphandledning, (materialanalys,
rapportering, opponering).
Presentation av eget arbete samt opponering av ett
examensarbete.

Förkunskaper

Vetenskapsteori och Metodik, Examensarbete Idéfas,
Examensarbete Planfas

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

- Arbetet skall vara slutligen godkänt av handledare och
granskaren,
- presentation av arbetet vid TF (ThesisForum),
- opponentberättelsen och opponensen vara godkända,
- mognadsprovet skall vara godkänt och språkgranskat,
- examensarbetet skall ha gått igenom urkundskontroll,
- vara infört på Theseus eller inbundet enligt Arcadas
ansvisningar.
- Thesis passet ifyllt (10 presentationer).

Examensarbetet bedöms med vitsord

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning