Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
utvecklar kunskaper i psykiatrisk hälso-och
sjukvård i syfte att utveckla sitt kunnande och
handlingsberedskap.
Kursen bidrar till att utveckla den kliniska
kompetensen inom psykiatrisk vård och mentalt
hälsofrämjande.
Kursen bidrar också till att utveckla den
vårdvetenskapliga kompetensen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att inse vårdrelationens betydelse och
medvetet kunna använda sina färdigheter för
patientens och de närståendes bästa. Kunna
analysera gränserna för den egna kunskapen och
kunna använda handledning som stöd. Kunna
analysera etiska principers betydelse i den
psykiatriska vården och kunna tillämpa dem.
Förstå betydelsen av hälsofrämjande,förebyggande
och rehabiliterande mentalvårdsarbete.

Innehåll

- Den psykiatriska vården som område
- Tradition och vetenskap i psykiatriska vården
- Psykisk hälsa-ohälsa
- Vårdrelationen
- Sjukskötaren i den psykiatriska vården
- Etik
- Grupprocesser
- Hälsofrämjande
- Förebyggande och rehabiliterande vård.

Förkunskaper

Kursena från läsåren 1 och 2

Litteratur

Crafoord C. 2005 Människan är en berättelse.
Falun. Natur och kultur

Lindström U.Å 1994 Psykiatrisk vårdlära (Kapitel
9 Vårdandet).
Falköping. Liber Utbildning

Sarvimäki.A och Stenbock-Hult.B. 2008
Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det
moraliska rummet ( Kapitel 2 Omvårdnad som
moralisk verksamhet). Stockholm. Liber.

Referenslitteratur:
Syrjälä E., Kontio R. ja Paasovaara S. 2009 Uusi
ote avohoitoon. Sairaanhoitaja- Sjuksköterskan nr
2 vol. 82 (16-18)
Kuosmanen L. Lehtilä H. Makkonen P. Salminen H.
2011 Psykiatrisen potilaan sitominen eettisesti
vaikeaa. 8/2011 ( 42-43)
Punkanen T. 2004 Mielenterveystyö ammattina.
Tampere. Tammi.
Skärsäter I(red).2014 Omvårdnad vid psykisk
ohälsa. Estonia. Studentitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Självstudier - 0 timmar
  • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1.Godkänd deltagande i seminarier

2. Godkänd i tentamen

Lärare

  • Savolainen Jari
  • Ericsson Christoffer

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2019-02-20 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 12:15 - 16:00 F249 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-01-15 12:15 - 16:00 F249 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-01-17 08:30 - 11:30 F249 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-01-23 09:00 - 16:00 F249 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Savolainen Jari
2020-01-27 09:15 - 16:00 E486 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering HV-Gruppen Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-01-27 09:15 - 16:00 E492 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: HV-gruppen Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-01-28 09:15 - 16:00 E492 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: BM-Gruppen Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-01-28 09:15 - 16:00 E486 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: BM-Gruppen Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-04 09:15 - 16:00 E486 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: SJ A-Gruppen (enligt efternamn A-P) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-04 09:15 - 16:00 E492 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: SJ A-Gruppen (efternamn A-P) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-06 09:15 - 16:00 E486 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: SJ B-Gruppen (efternamn R-Ö) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2020-02-06 09:15 - 16:00 E492 Klinisk vård VII: Psykiatrisk vård Simulering: SJ B-Gruppen (efternamn R-Ö) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning