Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Av 2001 - 2004 - Beteendevetenskapliga, pedagogiska och organisationsteoretiska kunskaper

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: Att erhålla en översiktlig uppfattning om utgångspunkterna för och innehållet i organisationsteori. Att få kunskap om olika ledarskapsteorier och ledarskapsfilosofier samt människosynens samband med ledarskap. Att få insikter om ledarskapets betydelse för utvecklande av vårdkulturen och kunskaper i personaladministration

Läranderesultat

Efter en avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att förstå utgångspunterna för organisationsteori, ha förståelse för ledarskapets dynamik och personaladministration inom vården.

Innehåll

Organisationsteorier- och modeller
Organisationskultur inom vården
Personaladministration inom vården
Ledarskap inom vården

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Nilsson, E. 1999. Administration och arbetsledning i vård och omsorg, Studentlitteratur.

Telaranta, S. 1997. Hoitotyön hallinto, Kirjayhtymä OY.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 18 timmar
  • Varav schemalagda studier: 22 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2007-10-03 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning