Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
lär
sig att använda olika källor för att
kontinuerligt
förkovra sitt
ordförråd och förbättra sin språkriktighet samt
blir förtrogen med lämpliga språkliga
formuleringar i olika professionella sammanhang.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas den studerande
behärska presentation av t. ex. en
produktionsplan, expertföredrag och
kundkontakter.
Utvärdering: I samband med presentationer och en
skriftlig tentamen.

Innehåll

Muntlig kommunikation i professionella sammanhang

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för
språk)

Mer information

Omtagning av muntligt test 18.11.2015 kl.
16.15-
17.15
och
21.1.2016 kl. 15.15-17. Anmälan till läraren
per
e-post (inte i Itslearning)
senast sex arbetsdagar före testet.
Sista möjligheten att lämna in uppgifterna är
12.2.2016.Efter detta datum är
delprestationerna
inte längre i kraft.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
  • Praktiska övningar - 12 timmar
  • Självstudier - 31 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 67 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Sammanträde och PM 10 %
Möte och protokoll 10 %
Muntlig presentation 40 %
Åskådliggörande av presentationen 20 %
Skriftlig tentamen om att ordna ett möte på
finska 20 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-02-12

Examinationsformer

2015-09-28 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning