Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Finska: Efter avklarad kurs förväntas studenten
ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i
finska som enligt lagen om de språkkunskaper,
som krävs av offentligt anställda (424/2003)
för en tjänst inom ett tvåspråkigt
ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett
krav, och som behövs med tanke på studentens
yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt
avseende.

Läranderesultat

Finska: Att förkovra de praktiska färdigheterna
i finska språket i skrift och på högskolenivå.
Studenten lär sig utarbeta olika typer av
dokument inom sitt eget yrkesområde, blir
förtrogen med facktexter och terminologi, som
hänför sig till det egna yrkesområdet samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig
skriftligt på finska i arbetslivet.

Innehåll

Finska: terminologi och facktexter, mötesteknik,
meddelanden och anvisningar, rapporter,
språkriktighet och språkvård.

Förkunskaper

Finska: Kunskapsnivå i finska minst B1
(europeiska
referensramen för språk).

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för
språk)

Inhemska språk 1, arbetslivsfinska FT och II A
är avsedd för studenter som är vana att använda
finska och B-kursen för de övriga.

Mer information

Gruppdelningen i finska

A-grupp är avsedd för studerande som har
vitsord i finska som modersmål från grundskolan
eller andra stadiet eller
magna cum laude approbatur eller högre i finska
som det andra inhemska språket (A-språk).

B-grupp är för
alla som inte tillhör någon av de ovan nämnda
grupperna och för
alla som känner sig behöva dels stimulans (har
inte använt finska på länge) dels stöd i att
höja
och stabilisera sina kunskaper till den nivå
som
fordras i yrkeslivet.

A-gruppen är en mofi-orienterad grupp för dem,
som redan
behärskar finska aktivt.
I formläran är målet att hitta verktyg och
eventuellt metoder för finslipning av
grammatiken
och rättskrivningen.
För studenten kan målet tänkas vara att nå goda
kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att
finjustera ordvalet för utmanande situationer.
Undervisningen går helt på finska.

I B-gruppen prioriteras aktiveringen av de
passiva kunskaperna i den finska formläran.
Avsikten är att jämte yrkesvokabulären förkovra
och aktivera basordförrådet.
För studenten är det främsta målet kanske att

verktyg för att kunna kontinuerligt förkovra
sitt
finska språk och att klara av nöjaktiga
kunskaper
i finska (vitsorden 1 och 2). Svenska används
som
stödspråk på kursen.

Kursinnehållet och bedömningen identiska i båda
grupperna och
aven slutprovet är detsamma.
Man kan alltså få femma i finska oavsett vilken
grupp man har valt.

Huvudmålet för alla är att hitta medel, verktyg
och alternativ att uttrycka sig så korrekt som
möjligt både muntligt och i skrift i olika
klientkontakter.

Eftersom kurserna i svenska och finska löper
parallellt kan man inte byta grupp under
perioden.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 18 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

skriftlig tentamen: 10.3.2020 75 %
möte, PM, protokoll 28.1.2020 5%
skriftlig uppgift 11.2.2020 20 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-06-12

Kursanmälningstid

2019-12-20 till 2020-01-24

Examinationsformer

 • 2020-03-10 - Tentamina
 • 2020-01-28 - Demonstrationer och presentationer
 • 2020-02-11 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-15 09:15 - 11:45 E385 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-21 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-01-28 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-04 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-11 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-02-25 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja
2020-03-09 13:00 - 16:00 B518 Inhemska språk 1, TENTAMEN I FINSKA, BÅDA GRUPPERNA Herva Marja
2020-03-17 09:15 - 11:45 B323 Inhemska språk 1, finska för FT och II A Herva Marja

Kurs och studieplanssökning