Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - förbättra förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer. - att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text. - att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande: Läsa - kunna förstå, tolka och förklara ItT-relaterad yrkesterminologi utan större problem. - ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för branschen viktig terminologi. Lyssna - kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på arbetet, i skolan och på fritiden. Tala (produktion) - kunna ge klara, relativt detaljerade beskrivningar av IT teknologi och processer i anknytning till den egna branschen. Tala (samverkan) - att relativt flytande kunna samverka med infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och diskussioner. Skriva - klara av att uppge sina personalia och redogöra för sin utbildning och sin arbetserfarenhet. - klara av att skriva en platsansökan och CV. - vara förtrogen med etikett rörande e-post och affärskorrespondens. - kunna skriva grundläggande för branschen typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas! Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 18 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen. Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur. Examination 3 Producera ett välstrukturerat sammandrag. Examination 4 Hålla en presentation. Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format. Examination 6 Klara av en läsförståelseuppgift Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var. Läsförståelse upp till 20% Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd. Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt: 40-45% 1 46-51% 1,5 52-58% 2 59-65% 2,5 66-73% 3 74-80% 3,5 81-87% 4 88-93% 4,5 94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-06-01

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning