Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna får användning för sina yrkeskunskaper under reella projekt inom eller utanför Arcada. Studenten skall få en fördjupad förståelse för kreativa processer.

Läranderesultat

Läranderesultaten fokuserar på reflektioner över projektet med synvinkel projektutförande, projektledning, tidsanvändning och/eller kundrelationer el. dyl. Läranderesultaten definieras som en frågeställning tillsammans med handledaren innan projektet inleds. Fokus ligger på en fördjupad förståelse av den kreativa processen. Läranderesultatet presenteras genom rapportering.

Innehåll

Kursen består av projekt eller projektbaserade uppgifter i team eller individuellt som studenterna själv skaffar och manövrerar. Studenten skall ha en central roll i projektets kreativa process. Deltagarna anmäls till kursen av examinator efter diskussion och godkännande av handledaren.

Förkunskaper

Tillräckliga kunskaper i det ämne som projekten berör. Därför rekommenderas att kursen tas under ett senare skede av studietiden.

Mer information

Kursen är en projektbaserad praktik-kurs utan föreläsningar som kan tas när som helst under läsåret. Vilka projekt som godkänns som kursmaterial bör diskuteras med den kursansvariga läraren på förhand. Kursens språk svenska och engelska

Litteratur

Rekommenderas: Rehn, Alf. 2010, Farliga Idèer, Stockholm: Bookhouse Stamm von, Bettina. 2008, Managing innovation, design and creativity second edition, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd Andréas Breiler, Jonas Michanek. 2016, Idéagenten 4:e upplagan, Arx förlag

Studieaktiviteter

 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen godkänns och bedöms på basen av projektbeskrivning och rapportering. Rapporteringen skall vara ingående och fokusera på frågeställningar aktuella under specifikt den kreativa processen. Rapporteringen delas i sju eller fler specifika kapitel där man behandlar de olika faserna av projektet; 1) presentation och bakgrund till projektet (projektbeskrivning), 2) definiering av behovet, 3) idégenerering, 4) idéutveckling samt val av idé, 5) kreativa processen i samband med förverkligande av projektet, 6) presentation av och reflektion över slutresultat, 7) sammanfattande rapportering över den egna inlärningen med särskild tyngdpunkt på den kreativa processen För tillfredsställande vitsord krävs att rapporteringen innehåller de nämnda kapitlen samt en fungerande diskussion kring den kreativa processen som tar fasta på åtminstone någon aspekt av den kreativa processen och belyser den genom analys och reflektion. I rapporten utnyttjas få eller inga direkta kopplingar till relevant litteratur eller andra källor. För gott vitsord krävs att de nämnda kapitlen bildar en välfungerande diskussion om den kreativa processen. I rapporten utnyttjas direkta kopplingar till relevant litteratur eller andra källor. Rapporten innehåller en välformulerad analys och reflektion av den egna inlärningen. För utmärkt vitsord krävs att rapporten utgår från direkta kopplingar till relevant litteratur eller andra källor samt speglar det egna arbetet mot dessa. Rapporten innehåller en insiktsfull analys och reflektion av den egna inlärningen. Rapporten har akademiska kvaliteter (både skrivtekniskt men också gällande substans). Samtidigt med rapporteringen bedöms helhetsomfattningen för projektet tillsammans med rapporteringen. Kursen kan utgående från denna bedömning ges som en delprestation (2,5sp). Delprestation kan bedömas underkänd- godkänd.

Lärare

 • Nordström Fred
 • Törnqvist Jutta
 • Kelly Owen

Examinator

Nordström Fred

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning