Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten lär sig principerna för arbete med videoreportage och nyhetsinslag i en multimedial, journalistisk miljö. Centrala kompetensmål är att hantera en intervjusituation samt att studenten känner till principerna för redaktionell verksamhet, och hur de redaktionella valen inverkar på konstruktionen av publik och verklighetsuppfattning. Efter avklarad kurs har studenten visat sin färdighet att i produktionsteam producera nyhetsinslag och reportage, bekantat sig med flerkameraproduktion, samt visat sin förmåga att reflektera över reportage som gestaltningsform och produktionsprocess. Lärandets komponenter kan grupperas på följande sätt: Genrekunskap, d.v.s. insikter i vad som är betecknande för film- och videoreportage t.ex. till skillnad från kortare (nyhets)inslag eller dokumentärfilmer. Kontextförståelse, d.v.s. insikter i hur reportagets ämne, gestaltning och publicering är beroende av den omgivande mediekontexten. Processkunnande, d.v.s. insikter i hur ett reportage produceras inom ramen för genre och kontext på ett sätt som är praktiskt genomförbart och funktionellt. Inriktningsspecifikt kunnande, d.v.s. specifik kunskap som berör den enskilda studentens inriktning.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs har studenten visat prov på förmåga att producera meningsfullt visuellt berättande i en given utgivningskontext och förutbestämd publikkontext inom givna produktionsmässiga ramar.

Innehåll

Kursens upplägg går från enklare övningar, via självständig produktion till snabb produktion i nyhetsmiljö och avslutas med en reflekterande och summerande del. Introducera arbete i grupp. Kursen är uppdelad på följande delmoment: 1. Förberedande undervisning och planering med schemalagda föreläsningar och övningar för kommande uppgifter. Centrala begrepp: publikkonstruktion, journalistisk identitet. 2. Planering och produktion av reportage. Arbetet sker i produktionsteam. Närmare tidtabell ges vid kursstart. 3. Assistentuppdrag vid filminspelning. Arbetet sker i produktioner som årskurs 2 gör under sin produktionsperiod. 4. Redaktionellt arbete på aktualitetssajten smocka.fi, arbetet utförs i samarbete med studenter som studerar journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Varje student arbetar heltid på redaktionen under en vecka, turschema ges under kursen. Redaktionen befinner sig i Kronohagen. 5. Kursen innehåller skriftlig slutrapport och avslutas med slutseminarium där studenterna muntligt rapporterar sina erfarenheter av kursen och reflekterar över sin inlärningsprocess.

Förkunskaper

För att deltagande i kursen måste studenten fylla följande behörighetskrav: 1. Studenten har avlagt kursen MK-2-112 (0) - Introduktion till berättande (10 sp) eller har framvisat dokumentation på annan motsvarande utbildning som visat att studenten är förmögen att utnyttja bild och ljud i det filmiska berättandet, förstå tanken med bildberättandet och skillnaden med ett bildberättande som har ett påstående och perspektiv eller är observerande, inse teamarbetets betydelse och kunna samarbeta mot ett gemensamt mål samt att studenten har grundläggande kunskaper om dramaturgi och dess teorier kring film. 2. Studenten har fått godkänt i samtliga övningar inom kursen MK-2-113 (0) - Introduktion till medieproduktion (10 sp) eller har framvisat dokumentation på annan motsvarande utbildning som visat att studenten är förmögen att jobba i arbetsteam, producera enklare singelkameraproduktioner samt använda den vanligaste audiovisuella produktionsutrustningen.

Mer information

80% närvaro i varje enskilt moment av kursen. Observera att ansvarig föreläsare för kursen är Klaus Grabber.

Litteratur

ALLAN, Stuart: News Culture (3rd Edition). Open Univ. Press, 2010 [EBRARY] Allern, Sigurd och Pollack, Ester, 2017. Journalism As a Public Good A Scandinavian Perspective. I: Journalism. ARSHAD, Ansari: Television Field Production and Reporting. Mangalam Publishers, 2009 [EBRARY] ATHENS, Art, Check it Out!: Great Reporters Talk About What It Takes to Tell the Story. Fordham Univ. Press, 2004 [EBRARY] BARNETT, Steven, Rise and Fall of Television Journalism, Bloomsbury Academic, 2011 [EBRARY] Deuze, Mark, 2005. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. I: Journalism. Vol. 6(4). LYVER, Des: Basics of Video Sound, 1999 [ARCADA, BIBLIOTEKET] Zilliacus-Tikkanen, Hujanen och Jaakkola, 2016. Finnish Journalism Students Stable Professional Ideals and Growing Critique of Practice. I: Nordicom: BECOMING A JOURNALIST. Journalism education in the Nordic countries. Van Krieken och Sanders, 2017. Framing narrative journalism as a new genre: A case study of the Netherlands. I: Journalism. Vol. 18(10). Deuze, Mark, 2011. Understanding Journalism as Newswork: How It Changes, and How It Remains the Same. Westminster Papers in Communication and Culture. SINGH, Rajesh K.: Broadcast Journalism: Techniques of News Writing Reporting and Production. Mangalam Publishers, 2010 [EBRARY] WARD, Peter: Digital Video camerawork, 2001 [ARCADA, BIBLIOTEKET] Zelizer, Barbie and Stuart, Allan, 2010. Keywords in News and Journalism Studies. Som e-bok: http://ebookcentral.proquest.com.ezproxy.arcada.f i:2048/lib/arcada-ebooks/reader.action? docID=771394 All kurslitteratur finns tillgänglig i elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 80 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • Introduktion till produktion i flerkameramiljö. - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Kurshelheten examineras i form av en sammanfattande och utvärderande kursessä. Godkänd kurs förutsätter att samtliga delmoment och kursessän är examinerade. De enskilda delmomenten i kursen examineras genom aktivt deltagande. Godkänd prestation för ett senare delmoment förutsätter att föregående delmoment har examinerats. Med aktivt deltagande avses minst 80 % närvaro och utförande av övningar och produktioner. Examinationsdatum för de enskilda momenten är följande: 1. Förberedelse inför Smocka- produktionen. 2. Smocka- produktionen. 3. (a) Planering av reportage, (b) färdigt reportage. 4. Slutseminarium.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger alla delexaminationer och slutligen genom att varje deltagare skriver en individuell essä där studenten visar vad han eller hon uppnått under kursen och argumenterar för sitt vitsord. Slutessän lämnas in till dead line och den får lämnas in bara ifall alla delexaminationerna är godkända. Kriterierna för enskilda vitsord är följande: 1-2/5 Behärskar de centrala begreppen och arbetssätten för film- och videoreportage. 3/5 Förstår hur reportage används och produceras i olika sammanhang men förmår inte tillämpa denna kunskap självständigt utan behöver uppdragsgivarens styrning. 4/5 Förmår skapa sig en helhetsbild av reportagets funktion (t.ex. i ett givet journalistiskt sammanhang) och kan tillämpa självständigt tillämpa sin förståelse för att genomföra en produktion. 5/5 Förmår kontextualisera och tillämpa kunskaper också i nya sammanhang, t.ex. genom att skapa nya reportageserier eller koncept och argumentera för dem. Delexaminationerna är uppdelade i följande fem moment: 1. Förberedande undervisning och planering med schemalagda föreläsningar och övningar samt redaktionsmöten för aktualitetssajten smocka.fi examineras utgående från aktivt deltagande i tre övningar och tre redaktionsmöten. 2. Planering och produktion av reportage examineras genom (a) pitch av produktionsplan och (b) genom bedömning av det färdiga reportaget. 3. Redaktionellt arbete på aktualitetssajten smocka.fi examineras genom att studenten har deltagit i schemalagda övningar inför Smocka, aktivt arbetat där en vecka med nyhetsproduktion samt i övrigt deltagit i smocka-redaktionens arbete. 4. Introduktion i flerkamera examineras i form av aktivt deltagande. 5. Kursen avslutas med slutseminarium där studenterna rapporterar sina erfarenheter av kursen och reflekterar över sin inlärningsprocess både skriftligt och muntligt.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred
 • Nåls Jan
 • Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Publiceras på kursens webbplats.

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs- och studieplansökning