Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det generella kompetensmålet är att efter
avklarad kurs ska studenten kunna hantera
begreppsliga processer samt rapportera om dessa
för en publik.
Studenten lär sig att ansvara för den kollektiva
inlärningsrocessen genom att ta fram och
presentera sådana argument som hjälper och driver
fram det egna och andras examensprocesser framåt.
Studenten lär sig att:
- upprätta realistiska tidplaner och arbeta
systematiskt
- tänka på examensarbetet som en process och ett
arbete med många delar
- att upptäcka och formulera de svårigheter hen
för tillfället har med examensarbetsprocessen
- presentera sitt arbete inför en publik
- ge konstruktiv kritik
- ta emot respons

Läranderesultat

Studenten lär sig att arbeta fokuserat och
självständigt med ett begreppsligt projekt
(examensarbetet).
Studenten lär sig tidsresursering och att lägga
upp det fortlöpande analytiska arbetet.
Studenten lär sig att identifiera problemen i
exmensarbetet och att tala om utmaningarna för
seminariet.
Studenten kan ge både kortare mellanrapporter och
längre, genomarbetade presentationer.
Studenten lär sig fördelarna med kamratrespons
och att i praktiken aktivt och engagerat
medverka för en kollektiv kunskapsutvecling.
Kursen är ett seminarium vilket innebär att dess
mål är att stödja både skrivandet av det
indidivuella examensarbetet och att förstå nyttan
av dialogen kring begreppsliga problem.

Studenten lär sig presentera, att ge och ta emot
respons.
Studenten lär sig att muntligt och skriftligt
rapportera om sina resultat.
Studenten lär sig att identifiera problem och att
kommunicera om dessa för en grupp samt att ta
emot och ge feedback.

Innehåll

På kursens första tillfälle formulerar seminariet
en tidtabell för kursen: delar ut datum för
presentationer och opponens.
Studenten skall presentera sitt pågående arbete
under två olika tillfällen. Av dessa utgör
ett en kortare skriven + muntlig lägesrapport och
två längre muntliga+skriftliga presentationer.
Studenten ska också agera två gånger som
opponent, dvs. ge
konstruktiv feedback till respondenten.

Förkunskaper

Observera att studenter kan anmäla sig till denna
kurs löpande under läsåret!
Studenten skall ha avlagt eller avlägger under
kursens gång någondera av kurserna Metodik,
Kunskapsutveckling eller
Vetenskapligt skrivande.

Litteratur

- Skrivguiden (von Hertzen, Maria & Stolt,
Kerstin)
https://start.arcada.fi/sites/default/files/dokum
ent/examensarbete/skrivguiden2014.pdf
- Att skriva en bra uppsats (Rienecker, Lotte
m.fl.)
- Seminarieboken: att skriva, presentera och
opponera (Björklund, Maria)

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Självstudier - 106 timmar
  • Seminarier - 24 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs
- 2 muntliga presentationer (10 min.), en
forskningsplan
och en seminarieuppsats. Båda inlämnas skriftligt
via ItsLearning.
- 2 muntliga opponeringar (15 min.),
företrädesvis av en
forskningsplan och en seminarieuppsats.
- åhörande av sex stycken presentationer på
Thesis Forum.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (74 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2019-12-17 till 2020-04-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-10 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-09-24 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-10-22 12:15 - 14:00 A311 Examensseminarium
2019-10-22 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-11-19 12:15 - 14:00 A311 Examensseminarium
2019-11-19 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-11-26 16:00 - 17:00 A309 Thesis Forum - Media Management Kelly Owen
Nylund Mats
2019-12-05 13:00 - 14:00 B326 Thesis Forum - Media Management Hyde-Clarke Nathalie
Stocchetti Matteo
2019-12-09 12:15 - 16:00 A311 Examensseminarium
2019-12-11 13:00 - 14:00 A312 Thesis Forum Bäck Maria
Engebretsen Nanna
2019-12-16 11:00 - 12:00 A312 Thesis forum Ahonen Mirko
Törnqvist Jutta
2020-01-22 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-02-18 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-03-24 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-04-21 14:15 - 16:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2020-05-26 13:15 - 15:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats

Kurs och studieplanssökning