Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att handleda och stöda studenten i examensarbetsprocessen och att studenten skriver och presenterar väsentliga delar av sitt eget examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - göra upp en forskningsplan för sitt examensarbete - att bearbeta tema och frågeställningar för samt syftet med sitt examensarbete - att söka och utvärdera relevant litteratur för examensarbetet - att skriva korrekt vetenskaplig svensk text - att fungera som opponent för andra examensarbeten

Innehåll

Examensarbetsprocessen Arbetsplanens upplägg och innehåll Examensarbetets disposition Skrivprocessen, språk och lay-out Hur används litteratur och källor i examensarbetet

Förkunskaper

Studenten bör ha avlagt kurser till en omfattning av minst hälften av det totala antalet studiepoäng inom utbildningsprogrammet dvs. 120 sp.

Kursen ersätter följande kurser

Teknisk rapportering

Mer information

Kursen bildar tillsammans med AS-4-002 Forskningsmetodik, 2 sp en helhet omfattande 5 sp.

Litteratur

Martin Höst m.fl.: Att genomföra examensarbete. Studentlitteratur 2006. ISBN 91-44-00521-0 Hanna Vilkka, Tiina Airaksinen. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Tammi. 168 s. ISBN 951-26-5034-7 Backman, Jarl. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 213 s. ISBN 91-44-00417- 6. Hakala, Juha. 2001. Snart magister? Guide för examensarbetet. Gaudeamus Kirja. ISBN 951-662-832- X Arcadas skrivguide.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 38 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatoriska delmoment: - åhöra minst sex Thesis Forum (presentationstillfällen färdiga examensarbeten) och skriva en kort redogörelse om dessa - presentation av arbetsplan - vara opponent för en presentation av arbetsplan - presentera en utvidgad disposition, ett färdigskrivet kapitel och källförteckning - vara opponent för en presentation av disposition etc. / eller fungera som opponent på ett thesis forum

Lärare

Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning