Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studeranden fördjupar
sitt
kunnande i projektmetodik och kunskapsbaserad
verksamhet inom ett på förhand överenskommet
projekt.
Inom ramen för projektet breddar studerande sin
yrkesspecifika kompetens.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- Identifiera behov av projekt som bidrar med
kunskap
och utvecklar yrkesområdet och arbetslivet.
- Kritiskt granska och tillämpa litteratur och
forskning som bas för projektarbetet.
- Att planera, genomföra och utvärdera projekt i
arbetslivet
- Redovisa process och resultat av projektet
- Ta ställning till projektresultatets
användbarhet
inom det egna professionsområdet i andra
sammanhang.

Innehåll

Ett konkret uppdrag i arbetslivet inom ett projekt
med
anknytning till den egna professionen.

Förkunskaper

Grundstudier inom respektive examina

Mer information

För att genomföra kursen krävs en godkänd plan
för
arbetslivsrelaterat projekt.
Projektet kan omfatta 5sp (133h), 10sp (266h)
eller
15sp (399h)

Litteratur

Referenslitteratur:
Denscombe, M. 2016. Forskningshandboken: för
småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur
Eklund, S. 2011. Arbeta i projekt: individen,
gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.
Hagström, A & Mattsson, S. 2010. Att leda
projekt
från start till mål. Stockholm: SISU
idrottsböcker.

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 148 timmar
  • Självstudier - 121 timmar
  • - 136 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
- Godkänt genomfört projekt i arbetslivet
- Redovisning av process och resultat i
projektet
- Redovisning av tidsanvändning för den egna
arbetsinsatsen i projektet.

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Arola Annikki
  • Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning