Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija omaa käytännön jakson lopulla
tiedot ja taidot neurologisen fysioterapian ja
kuntoutuksen osalta.
- Opiskelija omaa terapeuttiset taidot ja
kykenee
toimimaan tavoitteellisesti moniammatillisessa
tiimissä
- Kuntoutujan resurssit huomioiden opiskelija
osaa kohdata, fasilitoida ja ohjata
päivittäisissä toiminnoissa edistäen liikunta-
ja
toimintakykyä sekä kuntoutujan mahdollisuuksia
osallistumiseen.

Kompetensmål:
- Studerande har i slutet av de praktiska
studierna kunskap om och färdigheter i
neurologisk fysioterapi och rehabilitering
-Studerande har ett terapeutiskt kunnande och
kan
arbeta målinriktat i ett multiprofessionellt
team.
-Utgående från patientens resurser kan
studerande
bemöta, facilitera och handleda hen i dagliga
aktiviteter som främjar rörelse- och
funktionsförmågan samt delaktigheten.

Läranderesultat

Oppimistavoitteet:
Harjoittelun jälkeen opiskelija:
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
fysioterapiaa ja kuntoutusta kuntoutujalle
jolla
on neurologisia oireita
- Omaa valmiudet osallistua asiantuntijana
kuntoutujan arviointiin ja kuntoutukseen.
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
kuntoutuksen vaikuttavuutta yhdessä
kuntoutujan,
hänen läheistensä, muiden ammattiryhmien ja
kuntoutusorganisaatioiden kanssa.
- Osaa kriittisesti tarkastella omaa
toimintavalmiuttaan suhteessa harjoitteluun ja
on
valmis kehittämään itseään sekä
fysioterapiakäytäntöä.
- Osaa toimia ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti.

Läranderesultat
Efter avklarad praktik förväntas studenten:
- kunna undersöka, planera, genomföra och
utvärdera fysioterapin och rehabiliteringen för
neurologiska klienter
- ha beredskap att som sakkunnig delta i
bedömning av neurologiska klienters
rehabilitering och planerar, genomför och
utvärderar effekter av rehabiliteringen och
fysioterapin i samarbete med klienten,
klientens anhöriga, övriga yrkesgrupper och
rehabiliteringsorganisationer.
- kunna handleda och föra en dialog med människor
i olika åldrar och kontext.
- kunna kritiskt granska sin verkliga
handlingsberedskap i relation till
yrkespraktiken och är villig att utveckla sig
själv och fysioterapipraktiken
- känna till de yrkesetiska principerna och kan
tillämpa dem i praktiken

Innehåll

Fysioterapipraktik inom det neurologiska området

Förkunskaper

Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 1
Rehabilitering - neurologisk fysioterapi 2
Neurologi
Neurofysiologi
Hälsoutredning för tuberkulos samt
vaccinationerna.
Studerande med symtom får inte inleda praktiken
innan en utredning av symtomen gjorts
(JYL2/2018)

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Hyväksytty harjoittelu sisältää:
- hyväksytty käytännön harjoittelu
- Hyväksytty fysioterapiatilanne
- Fysioterapiakertomus
- GAS-tavoitteet yhdelle kuntoutujalle
- kentän antamat tehtävät ovat suoritetut
För godkänd prestation krävs att studenten blir
godkänd från praktiken
- godkänd fältbedömning
- godkänd klientdemonstration
- fysioterapiberättelse
- GAS-mål för en klient
- slutfört uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (46 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Perioderna 1-4

Kursanmälningstid

2019-08-27 till 2020-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning