Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Under andra praktiken utvecklar och fördjupar studenten sin kliniska kompetens, så att hen i slutet av perioden självständigt och som medlem i arbetsteamet klarar av att utföra de elementära uppgifter som hör till arbetsplatsens fysioterapi.

Studerande kan kritiskt granska sin verkliga handlingsberedskap till yrkespraktiken.

Toisen harjoittelun aikana opiskelija kehittää ja syventää omaa kliinistä osaamista niin että hän harjoittelun lopussa pystyy toimimaan itsenäisesti ja osana työyhteisöä hoitamaan niitä perustehtäviä mitkä kuuluvat fysioterpeutin toimenkuvaan kyseisellä harjoittelupaikalla.

Opiskelija pystyy kriittisesti tarkastamaan omaa todellista toimintavalmiuuttaan suhteessa työharjoitteluun.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- vara medveten om det egna yrkets roll samt känner sitt ansvar inom multiprofessionella team.

- kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad information samt kunna muntligt och skriftligt redogöra för fysioterapiprocessen enligt den mall som arbetsplatsen har.

- kunna komma till slutsatser gällande behovet av fysioterapin samt kunna planera och genomföra fysioterapin i samråd med patienter/klienter.

- kunna flexibelt och progressivt tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa.

- kunna i samarbete med patienten/klienten och anhöriga utvärdera fysioterapin samt kunna reflektera över sitt eget ledarskapskunnande i patient/klient/anhöriga förhållandet.

- kunna aktivt som sakkunnig vara delaktig i arbetsgemenskapen samt kunna utnyttja andra professioners kunnande genom konsultation.

Toisen harjoittelun suoritettuaan opiskelija on:
- tietoinen omasta ammattiroolistaan ja tuntee vastuunsa moniammatillisessa tiimissä.

- Opiskelija osaa etsiä, ymmärtää ja osaa hyödyntää dokumentoitua tietoa, sekä osaa suullisesti ja kirjallisesti selvittää fysioterapiaprosessin työpaikan mallin mukaisesti.

- Opiskelija osaa tehdä päätelmiä fysioterapian tarpeesta sekä osaa suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa yhteistyössä potilaan/asiakkaan kanssa.

- Opiskelija osaa joustavasti ja progressiivisesti soveltaa asianmukaisia menetelmiä, malleja ja liikuntamuotoja terveyden edistämiseksi.

- Opiskelija osaa yhteistyössä potilaan/asiakkaan ja omaisen kanssa arvioida fysioterapiaa sekä osaa reflektoida oman johtamis-/ohjaamisosaamistaa potilas/asiakas/omais -suhteissa.

- Opiskelija osaa aktiivisena ammattilaisena ottaa osaa työyhteisössä sekä osaa hyödyntää toisten ammattilaisten osaamista konsultoimalla.

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 & 2
Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi, Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem samt Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen

Kursen ersätter följande kurser

ersätter inga tidigare kurser

Mer information

Den skriftliga uppgiften lämnas in i slutet av praktikperioden.

Litteratur

kurslitteratur från kurser nämda som förhandskrav

Studieaktiviteter

Praktik - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd fältbedömning
Godkänd klientdemonstration
Godkänd fysioterapiberättelse av en klient
Slutförda uppgifter som fältet utsatt

Lärare

 • Enoksson Maria
 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne
 • Ring Joachim
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

FT17: 28.10 - 13.12
fältfeedback vecka 51

Kursanmälningstid

2019-08-26 till 2020-05-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-10-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-10-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-10-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-01 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-11-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi
2019-12-16 10:00 - 12:00 D4110 Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi fältfeedback Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning