Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetensmål av psykofysisk fysioterapi är:
Kunskap om hur olika utmaningar i livet
påverkar människans psykofysiska välbefinnande.

Känna till hur den psykiska hälsan och smärta
avspeglas i människans motorik,
kroppsuppfattning och kroppsspråk.

Känna till smärtfysiologi och de vanligaste
avslappningsmetoderna.

Kompetensmål av anpassade grupper är:
Kunskap om hur man planerar och leder anpassade
motionsgrupper.

Läranderesultat

Läranderesultat:
Efter avklarad kurs i psykofysisk fysioterapi
förväntas studerande känna till faktorer som
påverkar människans psykofysiska
välbefinnande och smärtbeteende.

Studerande kan tillämpa olika fysioterapeutiska
metoder för klienter med psykofysiska- och
smärtrelaterade utmaningar i klient- och
gruppkontakter.

Studerande bekantar sig med basal
kroppskännedom, avslappning och smärtans
inverkan på funktionsförmågan.

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
planera och leda motionsgrupper samt beakta
särbehov som anpassade gruppen i fråga har.
Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
kritiskt utvärdera och utveckla anpassad
motion i grupp.

Innehåll

Kursen består av delar:
Anpassade grupper (2sp) och psykofysisk
fysioterapi (3 sp). Anpassade grupper pågår
från
period 1 till period 4. Psykofysiska delen från
period 1 till period 2.

Förkunskaper

Anatomi,fysiologi och biomekanik
Människan i rörelse
Rörelseapparatens anatomi
Medicinska ämnen 1
Hälsofrämjande idrott och motion
Rehabilitering

Mer information

Kursen har oblikatorisk närvaro, 80 % .
Frånvaro kompenseras med angivna uppgifter.
Under
50%
närvaro kan inte kompenseras.

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. Följande
förändringar har därmed skett i denna kurs;
anpassade grupperna 17.3 och 24.3 annulerades

Litteratur

Psykofysisk och smärt fysioterapi:
Kauranen K, T. 2017. Fysioterapeutin käsikirja:
Psykofyysinen fysioetrapia. ISBN: 9789526336176

Angiven litteratur (artiklar,
doktorsavhandlingar)

Referenslitteratur

Talvitie U, Karppi S-L, Mansikkamäki T. 2006.
Fysioterapia; 265-285, 431-451. Edita Prima Oy.
ISBN: 951-37-4367-5.

Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg
A.2012. Att förstå kroppens budskap -
sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.

Roxendal G., Winberg A. 2006. Levande människa
Basal kroppskännedom för rörelse och vila.
Natur och kultur ISBN 13: 978-91-27-09023-1

Rudberg B. 2003. Aktiv avspänning. ISBN 91-27-
085341

Anpassade grupper: Mälkiä E, Rintala P. 2002.
Uusi erityisliikunta, Liikunnan sovelletukset
erityisliikunnalle

Artiklar angivna av lärare.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Omtentamen 1, 3.12.19

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
lägger följande examinationer:
Anpassade grupper:
Närvaro oblikatorisk i praktiska delar 80%.
-Godkända skriftliga program
-Godkända ledarskapsövningar
Psykofysisk fysioterapi:
-Närvaro på praktiska timmarna obligatorisk
80%
-Godkända övningar och skriftliga uppgifter
-Godkända tentamen

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Hellstén Kati
 • Kokko Anne
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-05-31

Omtentamensdatum

2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-30 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2019-12-03 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-12 09:30 - 11:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Intro till anpassade grupper (obligatorikst närvaro), seniorer, MS, optima Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-12 09:30 - 11:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-12 12:15 - 14:15 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi På sammalinje, jämlikt bemötande (workshop), Anne Ahlefelt (Luckan) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-12 12:15 - 14:15 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-12 12:15 - 14:15 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-16 13:00 - 15:00 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Intro Psykofysisk fysioterpi von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-17 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-17 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-17 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-23 09:00 - 11:45 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi smärta teori Hellstén Kati
2019-09-24 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-24 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-24 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-09-25 12:00 - 13:30 D4106 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psykofysisk fysioterapi von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-25 13:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Praktiska övningar, Grupp A 13-14.30 grupp B 14.30-16.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-01 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-01 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-01 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-03 13:00 - 15:45 D173 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi smärta, gestaltning och motorisk kontroll (teori) Hellstén Kati
2019-10-04 12:00 - 15:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-08 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-08 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-08 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-09 09:00 - 12:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Psykofysisk fysioterapi. Kl. 9-10 Genomgång av diagnosuppgift mm. Kl. 10-12.00 Eget arbete kring uppgift von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-10 12:00 - 14:45 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Smärta, gestaltning och motorisk kontroll Hellstén Kati
2019-10-10 12:00 - 14:45 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi smärta, gestaltning och motorisk kontroll Hellstén Kati
2019-10-11 12:00 - 15:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-15 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-15 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-15 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-18 09:00 - 12:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-22 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-22 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-22 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-24 13:00 - 16:00 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Avslappning parvis von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-29 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-29 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-29 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-30 10:00 - 13:00 E383 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Tentamen psykofysisk fysioterapi Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2019-10-30 10:00 - 13:00 E387 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Tentamen psykofysisk fysioterapi Hellstén Kati
Hellsten Thomas
2019-11-05 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-05 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-05 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-12 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-12 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-12 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-15 09:00 - 11:00 D4107-08 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi BBAT Teori. Obligatorisk lektion Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-15 12:00 - 15:30 M602 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi BBAT praktiska övningar. Obligatorisk lektion Hellstén Kati
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-15 12:00 - 15:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi BBAT praktiska övningar
2019-11-19 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-19 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-19 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-28 08:45 - 09:30 D281 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Feedback för höstens grupper samt utlottning av vårens grupper. Obligatorisk närvaro. Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-28 08:45 - 09:30 D282 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-12-03 12:45 - 15:45 E385 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Omtentamen 1, psykofysisk fysioterapi Hellstén Kati
2020-01-08 10:00 - 11:30 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Besök till Optima - gäller dem som drar Optima gruppen. Obligatorisk Kokko Anne
2020-01-14 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-14 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-14 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-21 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-21 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-21 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-28 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-28 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-01-28 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-04 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-04 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-04 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-11 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-11 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-11 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-25 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-02-25 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-03 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-03 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-03 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-10 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-10 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-10 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-11 10:15 - 11:45 F249 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi På sammalinje, jämlikt bemötande (workshop), Anne Ahlefelt (Luckan) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-17 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-17 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-17 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-24 08:30 - 16:30 D271 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-24 08:30 - 16:30 D280 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne
2020-03-24 08:30 - 16:30 D275 Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi Hellsten Thomas
Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning