Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra studenten förtrogen med skattelagstiftningen gällande företagsverksamhet och att klargöra dess centrala innehåll och tillämpning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

  • redogöra för de centrala reglerna för inkomst-och förmögenhetsbeskattningen samt beskattnings förfarandet.
  • tillämpa regler för företagens skatteplanering
  • deklarera för företag och räkna ut skattekonsekvenser av olika beslut

Innehåll

Skatterätt
Företagsbeskattning och skatteplanering

Förkunskaper

Gemensamma yrkesstudier i redovisning och ekonomistyrning

Litteratur

Andersson: Inledning till skatterätten, Hfors 2006 ISBN 952-14-1073-6
Tikka, Leppiniemi, Penttilä, Hulkko:Verotus
WSOY 1996 eller senare, ISBN 951-0-191192
Soile Tomperi: Yritysverotus ja yrityssuunnittelu, WSOY
Senaste upplaga
Skatteförfattningarna (senaste upplaga) speciellt:
Inkomstskattelag 1535/1992
Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
360/1968 (med ändringar)
(Med reservation för förändringar)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Presentationer
  • Övningar
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-04-13

Kurs och studieplanssökning