Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:
- bli medveten om ergoterapins värdegrund.

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens
genom att:
- inse informationsteknikens betydelse för att
söka relevant kunskap i förhållande till kursens
temaområden
- inse betydelsen av att i bloggsammanhang kunna
framföra information om aktivitetens betydelse
för personen

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- få en förståelse för aktivitetsbegreppets
centrala betydelse och utveckling inom ergoterapi
- få en grundläggande insikt i
aktivitetsvetenskap och dess betydelse för
professionen
- förstå aktivitetens betydelse och värde för
personer i olika åldrar och hur dessa aktiviteter
inverkan på personens känsla av delaktighet,
hälsa och välbefinnande

Läranderesultat

Studerande:
- känner till yrkets utveckling och historia ur ett aktivitetsperspektiv
- kan, ur ett livscykelperspektiv, beskriva aktivitetens betydelse i vardagen
- kan på en grundläggande nivå beskriva aktivitetens betydelse för känslan av
välbefinnande och av delaktighet
- har en grundläggande förståelse och kan beskriva hur man inom ergoterapin ser på
sambandet mellan människa, aktivitet och miljö (PEO - Person- Environment-
Occupation)
- kan förklara innebörden av aktiviteternas konkreta, symboliska och självbelönande
värde
- kan på en grundläggande nivå återge aktivitetsvetenskapens betydelse då man vill
beskriva personers görande
- kan beskriva aktivitetens betydelse för den egna vardagen samt för det egna
välbefinnandet bl.a i form av blogginlägg

Innehåll

Aktivitet och delaktighet, aktivitetens värde,
Valmo, Aktivitetsvetenskap och ergoterapi

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursen ersätter följande kurser

Grundkurs i ergoterapi (2012-2013)
Grundkurs i ergoterapi (2013-2014)

Mer information

Alla praktiska övningar, handledningar, Follow-up
på självstudier samt workshops innebär
obligatorisk närvaro.
Obligatorisk närvaro vid seminarium.

Frånvaro kompenseras med en skriftlig
presentation av aktuellt tema (teoretisk del)
vilken avslutas med en personlig reflektion i
förhållande till begreppet aktivitet (subjektiv
del)

Litteratur

Obligatorisk litteratur för examination:

Christansen, Charles. H & Townsend, Elizabeth.
A. 2010. Introduction to Occupation. The Art
and Science of Living. 2:dra upplagan. New
Jersey: Pearson. Kap 1 och 5.

Erlandsson, L-K. Persson, D. 2014. ValMO-
modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad
arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, A. (red) 2007. Delaktighetens
språk. Lund: Studentlitteratur. Följande sidor:
Kapitel 4: s. 61-81

Law, M. 2002. Participation in the occupations
of everyday life. Am J Occ Therapy. 56 (6) 640-
649

Meyer, A. 1922. The philosophy of occupational
therapy. Archives of occupational therapy, vol
1, 1-10.

Övrig litteratur:

Hemmingsson, H. & Jonsson, H. 2005. An
Occupational Perspective on the Concept of
Participation in the International Classification
of Functioning, Disability and Health?Some
Critical Remarks. Am J Occ Therapy. 59(5), 569?
576

Joutsivuo, T. ed. 2005. Mistä toi on tullut.
Suomalaisen toimintaterapian historia.
Helsingfors. Edita.

Reilly, M. 1962. Occupational therapy can be
one of the great ideas of 20-th century
medicine.Eleanor Clark Slage lecture. Am J Occ
Ther 16 (1), 1-9

Pierce, D. 2014. Occupational science research
describing occupation. I: Pierce, D. (red)
Occupational science for occupational therapy.
Thorofare, NJ : Slack. s. 13-21

Persson, D. et al. 2001. Value dimensions,
meaning and complexity in human occupation - a
tentative structure for analysis. Scandinavian
journal of occupational therapy; 8, 7-18

Royeen, C. 2014. In search of graphical methods
to describe morning routines in occupational
science. I: Pierce, D. (red) Occupational
science for occupational therapy. Thorofare, NJ
: Slack. s. 67-77

Wood, W. 2014. Environmental influence on daily
time use and well-being. I: Pierce, D. (red)
Occupational science for occupational therapy.
Thorofare, NJ : Slack. s. 49-65

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 59 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten:

Lämnar in en individuell skriftlig examination,
vilken baserar sig på en - av studenten - förd
aktivitetsdagbok.
Examinationens innehåll och omfattning beskrivs
på Itslearning

Examinationsuppgiften bedöms i skala 1-5.
Aktivitetsdagboken bedöms inte separat emedan
denna utgör basen i själva examinationsuppgiften.

Bedömningen sker utgående ifrån beskrivning,
bearbetning, värdering, användning av
kurslitteratur samt språk och formalia.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Hagström Sarah
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-01

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell är presenterad i de bokningar
som gjorts i ARBS samt finns presenterat på
kursens eget utrymme på Itslearning

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2019-10-25 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:15 - 11:00 B522 Grundkurs i ergoterapi PBL - övning Arell-Sundberg Marina
2019-08-28 13:00 - 15:00 B328 Grundkurs i ergoterapi Introdukton till kursen: Läranderesultat Tidtabell Lärandeaktiviteter Självstudier Examination Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-08-29 09:15 - 11:45 B328 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (M A-S): Aktivitet ur ett historiskt perspektiv Förberedelse för självstudier (kurslitteratur) Arell-Sundberg Marina
2019-09-02 13:00 - 16:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: läs och lär Werner Tove
2019-09-03 08:00 - 12:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: läs och lär Werner Tove
2019-09-04 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Uppföljning av självstudier bokens kap.1 och 5(TW) Werner Tove
2019-09-04 13:00 - 14:15 A311 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande: Aktivitet i Ergoterapi (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-05 08:00 - 16:00 Grundkurs i ergoterapi Självstudier: sök info om ergoterapi och hur aktivitet beskrivs på olika ergoterapiförbunds webbsidor Werner Tove
2019-09-10 12:00 - 14:15 Grundkurs i ergoterapi Tidsreservation för studier på nätet Arell-Sundberg Marina
2019-09-10 14:30 - 16:00 D4106 Grundkurs i ergoterapi Uppföljning på självstudier: ergoterapi och aktivitet på nätet + info: examinationsuppgiften i kursen (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-11 10:15 - 12:15 B516 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Välbefinnande i aktivitet (TW) Werner Tove
2019-09-12 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (M A-S): 1) Vanor och rutiner inom ergoterapi 2) Information om den kommande aktivitetsveckan samt aktivitetsdagboken 3) Genomgång av en artikel - bas för aktivitetsveckan Arell-Sundberg Marina
2019-09-18 12:45 - 14:45 A503 Grundkurs i ergoterapi Handledning (M A-S,TW) 1) Aktivitetsvecka och aktivitetsdagbok 2) Examinationsuppgiften inför första inlämningen = formalia enl. skrivguiden Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-09-24 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (TW): Behov att vara aktiv + delaktighet i aktiviteter Werner Tove
2019-09-25 09:15 - 11:45 B522 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Genomgång av praxismodellen PEO (TW) Werner Tove
2019-09-26 09:15 - 11:45 B516 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Aktivitet ur ett livscykelperspektiv (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-10-01 08:30 - 10:00 D173 Grundkurs i ergoterapi Föreläsning - obligatorisk närvaro: ValMo Arell-Sundberg Marina
2019-10-03 08:30 - 10:00 B326 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Att använda sig av ValMo och Oval-9 (M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-10-08 10:15 - 12:00 B328 Grundkurs i ergoterapi Erbjudande (TW): Ergoterapins yrkesparadigm Werner Tove
2019-10-09 09:15 - 11:45 B522 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Ergoterapins grundantaganden (TW) Werner Tove
2019-10-14 10:00 - 12:00 E385 Grundkurs i ergoterapi Workshop i fördjupad infosökning 19ergt Hagström Sarah
2019-10-17 10:00 - 12:00 D275 Grundkurs i ergoterapi Workshop: Aktivitet ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv (M A-S +TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-22 12:15 - 14:00 D173 Grundkurs i ergoterapi Seminarium (M A-S, TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning