Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
arbeta på en ambulans på grundnivå.

Läranderesultat

 • Studenten förstår den pre-hospitala
  processen(från alarm till station)

 • Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
  prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)

 • Studenten kan fungera professionellt i
  kontakten med patienter och anhöriga

 • Opiskelija osaa kohdata potilaan ja omaiset
  ammatillisesti

 • Studenten känner till praktikplatsens
  vårddirektiv på grundnivå och hur akutvården
  fungerar som en del av sjukvården.

 • Opiskelija tuntee harjoittelupaikan
  perustason hoitoprotokollat ja ensihoidon roolin
  osana sairaanhoitoa

 • Studenten kan göra en pålitlig primär- och
  sekundärbedömning

 • Opiskelija osaa tehdä luotettavan ensi-
  ja tarkennetun tilanarvion

 • Studenten kan undersöka och ge vård åt
  en lågrisk inremedicinsk- och traumapatient

 • Opiskelija osaa tutkia ja hoitaa itsenäisesti
  matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan

 • Studenten kan känna igen störningar i
  de vitala livsfunktionerna och en kritiskt sjuk
  patient

 • Opiskelija osaa tunnistaa peruselintoimintojen
  häiriön ja hätätilapotilaan

 • Studenten kan fungera som en medlem i
  vårdteamet i vården av låg- och högriskpatient
  (som studerande)

 • Opiskelija osaa toimia osana hoitoryhmää
  matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa
  (opiskelijana)

 • Studenten kan besluta om rätt vårdplats
  för en lågriskpatient

 • Opiskelija osaa päättää oikean hoitopaikan
  matalariskiselle potilaalle

 • Studenten kan använda vård- och
  förflyttningsutrustningen

 • Opiskelija osaa käyttää hoito- ja
  siirtovälineitä

 • Studenten kan avge rapport både
  skriftligt och muntligt

 • Opiskelija osaa raportoida suullisesti
  ja kirjallisesti

 • Studenten kan underhålla och rengöra
  ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustningen

 • Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
  ambulanssin hoitotilan sekä hoitovälineet

 • Studenten kan använda telekommunikationsmedel

 • Opiskelija osaa käyttää viestintävälineitä

 • Studenten känner till hur samarbetet med polis,
  räddningsverk, nödcentral och vårdinstanser
  fungerar

 • Opiskelija tuntee miten yhteistoiminta poliisin,
  pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja hoitolaitosten
  kanssa toimii

 • Studenten kan diskutera om patofysiologin,
  symptomen, fynden och vården kring de vanligaste
  sjukdoms- och olycksfallen på grundnivå

 • Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
  sairauksien ja vammojen patofysiologiasta,
  oireista, löydöksistä sekä niiden hoidosta

 • Studenten känner till de vanligaste
  läkemedel patienterna använder och kan söka information om dem

 • Opiskelija tuntee yleisimmät potilailla
  käytössä olevat lääkkeet ja osaa etsiä niistä
  tietoa

 • Studenten känner till skademekanismen
  och typskador vid olika olyckor

 • Opiskelija tuntee vammamekanismin ja
  tyyppivammat eri onnettomuuksissa

 • Studenten kan reflektera över sitt eget
  agerande i vårdsituationer och kan beskriva sina
  egna målsättningar

 • Opiskelija osaa pohtia omaa toimintaansa
  hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita

Innehåll

Praktikkurs.

Förkunskaper

Medicin 1
Medicin 2
Praktisk-klinisk vård (praktik)
Prehospitala akutvårdens stödfunktioner

Om det gått över två år sedan dessa kurs/kurser avlagts, bör studenten
innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i
kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

Praktiken sker på ambulanser stationerade inom
en 70 km radie från Helsingfors. Praktikens
längd är 7 veckor. Arbetsskiftens längd varierar
mellan 12-24 timmar beroende på arbetsgivaren.
Handledningen sker i huvudsak på finska.

För att alla parter skall trivas under praktiken och
missförstånd skall kunna undvikas finns
det en del saker som är viktiga att minnas:

Klädseln bör vara i enlighet med och följa
praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av
praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder inte finns
att få bör de egna kläderna följa praktikplatsens
reglementen. Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna
skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns.
Skyddsutrustning så som t.ex. hjälm och reflexväst bör
användas enligt arbetsgivarens anvisningar.

Smycken och piercingar är inte tillåtna på någon
praktik med hänvisning till hygienen och den egna
säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av klädseln
vid patientkontakt.

Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och
gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är
naturliga företeelser i arbetet som alla bör inneha
ett professionellt förhållningssätt till. All intim
kontakt under arbetstid är förbjuden. Ifall
överenskomna regler inte följs kan yrkespraktiken
avbrytas.

Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle:

Ensimmäisen työvuoron aikana opiskelija tutustuu
ambulanssin toimintaan ja työympäristöön. Opiskelija
laatii omat tavoitteet harjoittelujaksolle ja käy ne
läpi ohjaajan kanssa toisessa työvuorossa.
Opiskelija esittää ohjaajalle opiskelu- ja
työhistoriansa.

Opiskelija laatii suunnitelman ja aikatauluttaa
harjoittelujaksonsa tavoitteisiinsa nähden sopivaksi

 • Työtehtävät ja työnjako H1 ja H2
 • Tarkempi tutustuminen ensihoidon laitteisiin ja
  työvälineisiin
 • Eri potilasryhmät ensihoidossa
 • Väli- ja loppuarviointi

Myös työpaikan odotuksista opiskelijaan ja hänen
roolistaan osana ambulanssin hoitotiimiä on hyvä
keskustella.

Viimeisen kahden-neljän työvuoron aikana ohjaaja
kiinnittää korostetusti huomiota opiskelijan
osaamiseen ja vertaa hänen työsuorituksiaan
harjoittelujakson tavoitteisiin.

Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista
tehtävistä ja seurata sen avulla omaa edistymistään.
Täytetty ja allekirjoitettu arviointikaavake
toimitetaan opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa
jakson päätyttyä

Arviointikaavake tulostetaan osoitteesta:
http://mentorskap.arcada.fi/node/12 Extern länk

Vastaan mielelläni harjoitteluun
liittyviin
kysymyksiin.
Henrik Rehnström
0456317318
E-post: henrik.rehnstrom@arcada.fi

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua
ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa
esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan
merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan
sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn
ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti
joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja
tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi
vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 § mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja
salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto
hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla
hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon
asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain
mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden
selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

None

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren.
Dagbok över uppdragen och inlärningen.

https://praktik.arcada.fi/ Extern länk

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Rehnström Henrik

Examinator

Rehnström Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken sker under veckorna 2-8.

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-24 09:15 - 15:00 D4110 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå Praktikreflektioner Rehnström Henrik

Kurs och studieplanssökning