Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

I detta studieavsnitt lägger du grunden för följande
kompetenser:

Lärande -och karriärkompetens
Etisk och hållbarhetskompetens
Innovations och utvecklingskompetens
Kundcentrering
Faktabaserat beslutfattande

Globala mål i focus: 4,8,9,12,13

Läranderesultat

Efter avlagt studieavsnitt:

Du har en teoretisk förståelse för de olika delområden
inom evenemangsplanering och de olika formerna
(online, hybrid, fysiskt evenemang). (Kunskap)

Du kan definiera olika utmaningar, risker
och möjligheter inom evenemangsindustrin. (Kunskap)

Du har förmåga att planera och genomföra olika slags
evenemang från ide till evaluering och
slutrapporter. (Färdighet)

Du har förmåga att kartlägga risker och förebygga
olyckor inom evenemangsindustrin. (Färdighet)

Du har förmåga att ta i beaktande olika
hållbarhetsaspekter och bidra till en ansvarsfull
och inklusiv evenemangsindustri. (Färdighet)

Du har ett nyfiket och innovativt förhållningssätt
till evenemangsindustrin. (Förhållningssätt)

Innehåll

Planering av ett evenemang: vision och mål,
5W's
Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och
ansvarsområden
Budgetering, tidsplanering
Samarbetspartners, marknadsföring och
kommunikation, sponsring
Hållbar utveckling inom evenemagsplanering
Uppföljning och evaluering
Säkerhets aspekter gällande evenemang
Riskanalys
Förebyggande av olyckor
Säkerhetsbestämmelser
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsdokument
Försäkringar
Tillstånd och licencer
Kontrakt och avtal
Praktiska arrangemang under evenemanget

Förkunskaper

Första årets kurser avklarade. Kännedom av de
grundläggande marknadsföringsteorierna eller
turism. I synnerhet kunskap om digital
marknadsföring och service design.

Kursen ersätter följande kurser

TU-3-010 (0) - Planering av evenemang 5 sp,
TU-3-011 (0) - Säkerhet och byråkrati 5 sp, TU-3-
012 (0) -
Evenemangs design & management 5 sp

Mer information

Obligatorsik kursintroduktion xxx.
Du jobbar på några evenemang som ordnas av Arcadas
event manager: datumen informeras senare

Litteratur

Donald Getz, Stephen J. Page,  Routledge: Event
Studies Theory, Research and Policy for Planned
Events, 3rd Edition
Stephen Page, Joanne Connell, Routledge : The
Routledge Handbook of Events
Joe Goldblatt : Special Events: Creating and
Sustaining a New World for Celebration
Matthews D.2008: Special Event production
Kilkenny, S 2011: The complete guide to
succesful event planning
Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy
HSE,1999: The Event Safety Guide
Conway D.G, 2009: The event manager's bible:
The Complete Guide to Planning and Organising a
Voluntary or Public Event

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 150 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 145 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Evenemangsplaneringhandbok, individuella uppgifter,
gruppuppgifter, presentationer, praktisk planering
av ett evenemang för en uppdragsgivare,
arbetslivsrelaterat praktiskt arbete på event

Lärare

Hernberg Mervi

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning