Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det självständiga arbetet ska träna studenterna
att utveckla och behandla ett
företagsekonomiskt område samt utifrån
vetenskapliga utgångspunkter kritiskt granska
rapporter skrivna av andra kursdeltagare.
Det självständiga arbetet ska behandla ett valt
huvudområde i linje med de kursval (inriktning)
som
studenten gjort.

Läranderesultat

Kunskap och förståelse
för att tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i
tidigare kurser i företagsekonomi för att
undersöka en vald frågeställning
och självständigt beskriva ett problemområde

Färdighet och förmåga
samt visa prov på att självständigt genomföra
ett
vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
samt undersöka på vilket sätt slutsatserna i den
egna uppsatsen bidrar till tidigare forskning
inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen inleder studerandes skrivandet av
slutarbetet och den avslutande examinationen
består av kapitel 1,2 och 3 i slutarbetet.
Kursens övergripande innehåll är att ge
studenterna förmåga att kunna planera och
genomföra ett självständigt vetenskapligt
arbete. Kursen skall ge studenterna möjligheter
att
kunna tillämpa och integrera erhållna kunskaper
i tidigare kurser för att undersöka ett visst
fenomen av eget intresse.Studenterna ges också
möjligheter att träna sig när det gäller
informationssökande som är en väsentlig del
av att skriva ett vetenskapligt arbete.
Slutligen hjälper kursen studenterna att kunna
förstå och använda sig av de olika
vetenskapliga metoder som står till buds för
att undersöka ett valt fenomen.

Förkunskaper

För att få delta i kursen förutsätts det ett
minimum av
registrerade 105 sp. Poängen erhållna för
praktiken kan inte
ingå i detta.

Mer information

Kursen är inledningen på studentens
examensarbete!
Genom att i början av kursen delta aktivt och
lämna
en tilltänkt rubrik (och idé) inom utsatt tid,
13.9, tilldelas studenten sin handledare för
examensarbetet.

Litteratur

Bryman A, & Bell, E. Företagsekonomiska metoder.
Senaste tillgängliga version. Samt övrigt utdelat
och rekommenderat material.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • Seminariekursen är integrerad med kursen "Akademiskt skrivande" och "Metodik" - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen examineras genom bedömning av studerandes
prestationer (skriftliga och muntliga) under
kursens gång. Den avslutande examinationen består
av kap 1,2 och 3 i examensarbetet. Hänsyn tas
även
till processen som lett fram till den färdiga
uppsatsen, vilket innefattar moment som aktivt
deltagande, självständighet och
argumentationsförmåga.
Bedömningen ska vara individuell.
Om den avslutande examinationen som lämnats i
slutet av läsperioden inte
uppfyller kraven för godkänt, har studenten
möjlighet att komplettera med inlämning av
uppsats enligt given tidtabell.

Lärare

 • Björk Kaj-Mikael
 • Eriksson Niklas
 • Fabricius Susanna
 • Forsström Mikael
 • Halmén Mia
 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Puukko Linda
 • Stenius Andreas
 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning (73 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kick off 30.8!
Rubrik inlämnas senast 13.9

Kursanmälningstid

2019-08-13 till 2019-09-09

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-30 09:15 - 10:45 D4106 Seminarium Kick off med viktig info om hur vi jobbar tillsammans! Tigerstedt Christa
2019-09-13 09:15 - 11:45 B518 Seminarium Tigerstedt Christa
2019-09-30 13:15 - 15:45 D173 Seminarium Presentation av tema, rubrik och frågeställningar (forskningsfrågor). Obligatorisk närvaro! Tigerstedt Christa
2019-10-14 13:15 - 16:00 Seminarium grupp 2 Gruppvis presentation (roundtable) av kap 1, Inledning. Handledare deltar för att ge feedback.Rumsfördelninen per handledare och grupp är följande: B517 (Linda), A510 (Patrik), C455 (Mikael), D4104 (Kaj-Mikael) Björk Kaj-Mikael
Forsström Mikael
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Puukko Linda
Tigerstedt Christa
2019-10-15 09:00 - 12:00 B518 Seminarium grupp 1 Presentation av kap 1, Inledning, i små grupper. Handledare deltar för att ge feedback. Rumsfördelning enligt handledare: B518 (Robert), B516 (Andreas), B517 (Mia), C455 (Susanna) Fabricius Susanna
Halmén Mia
Henriksson Robert
Stenius Andreas
Tigerstedt Christa
2019-11-04 13:15 - 16:30 D4107-08 Seminarium grupp 1 Presentation och diskussion kring metodvalet Tigerstedt Christa
2019-11-25 13:15 - 16:30 Seminarium Grupp 2 Presentation av metodval. Flyttat från 8.11. I klass eller i Zoom. 25.11 13.15-14.30 i klass för dem som anmält sig till detta. Rum: C350 25.11 14.45-16.00 i Zoom för dem som anmält sig till detta: Till rummet: https://arcada.zoom.us/j/7567553130 Tigerstedt Christa
2019-11-29 09:15 - 11:45 B517 Seminarium grupp 2 Presentation av metodval. (Flyttat från 8.11.) I klass eller i Zoom: 29.11 9.15-10.15 i Zoom för dem som anmält sig till detta: Till rummet: https://arcada.zoom.us/j/7567553130 29.11 10.30-11.30 i klass för dem som anmält sig till detta. Rum B517 Tigerstedt Christa
2019-12-09 13:15 - 16:00 B518 Seminarium, presentationer grupp 1 Presentationer kap-1-3, grupp 1 (Handledare Susanna, Robert, Mia, Andreas). Måndagens presentationer (per handledare) är fördelade enligt följande (vi börjar kl 13.15): Mia rum D4104 Susanna rum D4103 Andreas rum B518 Christa rum A510 Roberts grupp rum A510 Ca. 20 minuter presentation per arbete, kapitel 1-3. Fabricius Susanna
Halmén Mia
Henriksson Robert
Stenius Andreas
Tigerstedt Christa
2019-12-16 13:15 - 16:00 B518 Seminarium, presentationer grupp 2 Presentationer av seminariets slut rapport eller kap 1,2 3. OBLIGATORISK NÄRVARO FÖR ALLA SKRIBENTER I GRUPP 2 Kl 13.15 (rum per handledare): Christa, rum A510 Micke , rum C455 Patrik, rum B518 Kaj-Mikael, rum B516 Tove , rum D4103 Linda från kl 13.30 , rum A406 Björk Kaj-Mikael
Forsström Mikael
Kietz Tove
Pehrsson Patrik
Puukko Linda
Tigerstedt Christa

Kurs och studieplanssökning