Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om åldrandet och äldre människors sociala verklighet med stöd av sociologiska perspektiv och teorier.

Läranderesultat

Studenten skall efter avslutad kurs:
- ha kunskap om äldres livsvillkor och vardag
- ha kunskap om attityder till åldrandet och äldre
- ha kunskap om det åldrande samhället och centrala demografiska förändringar
- ha kunskap om åldrandet ur ett livslopps- och livshistorieperspektiv
- kunna tillämpa olika socialgerontologiska teorier och begrepp för att förstå äldres livssituationer
- kunna tillämpa centrala metodologiska grundbegrepp
- kunna främja mötet mellan olika generationer och stärka de äldres position som kulturbärare, som förmedlare av vishet och livserfarenhet
- bekantat sig med seniordans som en aktivitet för äldre

Innehåll

Åldrandebegreppet
Socialt åldrande
Ett balanserat åldrande
Attityder och Ålderism Disengagemang/aktivitet
Modernisering
Demografi
Livslopp
Livshistoria
Kohort-,period-,åldrandeeffekt
Kulturellt mångfald (diversitet)

Litteratur

Kurslitteratur

Tentlitteratur (hemtent):
Atchley, R.C. 2004. Social forces and aging: An introduction to social gerontology. Chapter 6 (Social Aspects of Individual Ageing) Belmont: Wadsworth.

Daatland, S.O& Biggs, S.(Eds) (2007) Ageing and Diversity: Multiple pathways and cultural migrations. Chapter 4 & 6. Bristol. The Policy Press.

Övrig litteratur:
Biggs, S. (1996) Understanding ageing. Images, attitudes and professional practice. Buckingham: Open University Press
Birren, J.E. et al. (Eds) (1996) Aging and biography. Exploration in adult development. New York: Springer
Binstock, R.H. (2006) Handbook of ageing and the social sciences. Academic Press
Jegermalm, M. (2005) Carers in the welfare state – On informal care and support for carers in Sweden. Academic dissertation. Stockholm University, Dept of Social Work
Kröger, T. (2005) Interplay between formal and informal care for older people: The state of the Nordic research. I M. Szebehely (Red) Äldreomsorgsforskning i Norden. En kunskapsöversikt (s. S. 243-280). Nordiska Ministerrådet, Tema Nord 2005:508
Linderborg, Hilkka. Pro Gradu. 2007. www.
Öberg, P & Tornstam, L (1999) Body images among men and women of different ages. Ageing & Society 19: 629-644
Öberg, P. & Tornstam, L., (2001) Youthfulness and Fitness - Identity Ideals for All Ages? Journal of Aging and Identity 6(1):15-29
Öberg, P. & Tornstam, L., (2003) Attitudes towards embodied old age among Swedes. International Journal of Aging & Human Development 56(2): 133-153
Öberg, P. (2003) Images versus experiences of the ageing body. In C. Faircloth (Ed.) Aging Bodies: Meanings and Perspectives (pp. 103-139). Walnut Creek, Clifornia: Alta Mira Press
Articles presented during the course

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 105 timmar
  • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Sanila Marjaana

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-03-21 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning