Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten efter avslutad
kurs ska ha en vidgad förståelse för hur
delaktighet och tillgänglighet i samhället kan
ökas genom att produkter, service och tjänster
utvecklas enligt principerna för universal
design. Studenterna utför ett konkret
utvecklingsuppdrag med utgångspunkt från
principerna för universell design.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:
- beskriva de teorier som finns inom UD
- identifiera och analysera möjligheter och
hinder för att förverkliga UD.
- kunna använda principerna för UD för att bedöma
tillgänlighet till fysisk miljö, produkter, samt
service och tjänster i samhället

Innehåll

Kursen genomförs som nätkurs med itslearning som
plattform.
Del I: Teori om Universal design som koncept
(5sp)
Del II: Projektbaserat arbete rörande Universal
design (5sp).
Det är möjligt att genomföra endast teoridelen på
5 sp men förkrav för del II är att del I är
godkänd.

Förkunskaper

Inga förkrav

Litteratur

Referenslitteratur:
Bodil Jönsson (ed). 2006. Design side by side.
Lund: Studentlitteratur. 2006. http://lup.lub.lu.se/luur/download Extern länk?
func=downloadFile&recordOId=753143&fileOId=373594
4

Bodil Jönsson. När horisonten flyttar sig ? att
bli gammal i en ny tid. Brombergs bokförlag,
2011. Finns att låna på e-lib.

Aalto mfl. Rätt till ett eget hem. Boende för
vuxna med utvecklingsstörning i Norden. Nordens
välfärdscenter, 2015. https://nordicwelfare.org/publikationer/ratten-till-eget-hem/ Extern länk

Björk E-S. A Nordic Charter for Universal Design.
Scand J Public Health 2013. DOI:
10.1177/1403494813500860

Tahkokallio P. Tulevaisuus on saavutettava. 2009.
THL
julkaisuja ja DfA- verkosto.

Riv hindren. Riktlinjer för tillgänglighet. 2012.
Handisam, myndigheten för handikappolitisk
samordning.

Patel R & Davidsson B. (2011).
Forskningsmetodikens grunder. Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. Lund,
Studentlitteratur.

Nordlund M. 2008. Katse kotiin - tietoa
toimivasta
asumisesta. Invalidiliiton julkaisuja.

Ruskovaara A (eds). 2009. Rakennetun ympäristön
esteettömyyskartoitus. Opas kartoituksen
tilaajalle ja toteuttajalle. Invalidiliiton
julkaisuja.
Pesola K. 2009. Esteettömyysopas. Mitä, miksi,
miten.
Invalidiliiton julkaisuja.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 87 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 80 timmar
 • Grupparbete - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Projektuppgift, 5sp (del 2 i kursen)

Examinationskrav

Del I: Godkänd gruppdiskussion, godkänd skriftlig
individuell examinationsuppgift.
Del II: Godkänd uppgift för del 1, godkänd
skriftlig projektrapport.

Alla examinationsuppgifter bedöms som
godkänd/underkänd

Lärare

 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira

Examinator

Jeglinsky-Kankainen Ira

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-14

Kursens tidtabell

Del 1 (5sp)
Kursen öppnas på itslearning den 20 april med
nätbaserad introduktion för kursen.

Del 2 (5sp) inleds den 18.5. och består av ett
individuellt projektarbete vars deadline är 8.6.
då också kursen avslutas.

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

 • 2020-05-13 - Rapporter och produktioner
 • 2020-06-08 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning