Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att de studerande fördjupar sin
kunskap om mental hälsa, resurser, riskfaktorer och problem i
ett livscyckelperspektiv, att de behärskar centrala begrepp och
metoder inom det mentala området samt utökar sin etiska
medvetenhet. Den egna yrkesidentiteten samt förståelsen och
förutsättningarna för mångprofessionellt samarbete stärks.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
* inse betydelsen av den mentala hälsan och kan redogöra för
hur den kan stödas med kreativa och expressiva uttryck
* reflektera över familjens, arbetslivets och det övriga nätverkets betydelse för den mentala hälsan
* kunna identifiera specifika risker och krissituationer
* kunna analysera självkännedomens betydelse för den egna yrkesidentiteten
* kunna identifiera etiska problem inom området

Innehåll

* Mental hälsa, stress och utveckling i ett livscyckelperspektiv
* Barn som mår psykiskt illa
* Ungdomstidens utmaningar
* Den vuxna - beroende och personlighetsdynamik
* Familjedynamik, sunda och dysfunktionella familjer, sociala nätverk
* Sexualitetens betydelse
* Skapande aktiviteter
* Depression, självmord
* Våldsbeteende, missbrukarproblem
* Etiska frågeställningar

Förkunskaper

Psyiatrisk vård inkl. klinisk psykologi eller motsvarande

Litteratur

itteratur:
Agerberg, M. 2001 Ut ur mörkret- en bok om depressioner. L
Stockholm: PAN (Norstedts Förlag).
Rawlins, R.P, Williams, S.R. & Beck, C.K. 1993 Mental Health - Psychiatric Nursing St. Louis Mosby, Year book.
Poorman, S. G. 2005 Sexual responses and Sexual disorders. I:
Sinkkonen, J. 1997. Till alla barns försvar. Forum
Stuart, G.W. & Laraia, M.T. Principles and Practice of Psychiatric
Nursing. St. Louis: Elsivier Mosby
Währborg, P. 2003 Stress- och den nya ohälsan. Stockholm:
Natur och Kultur
Alternativt:
Grönlund, E 1999 Konstnärliga terapier. Bild, dans och musik i
den läkande processen. Sockholm: Natur och Kultur.

Referenslitteratur:
Dropsy, J. 2004 Den harmoniska kroppen, en osynlig övning.
Stockholm: Natur och Kultur.
Kast, V. 2000 Vredens kraft - hos mej och andra. Köping: Natur
och Kultur.
Lönnqvist, J. Aro, H. & Marttunen, M. toim 1993 Itsemurhat
Suomessa 1987- projekti Helsinki: Stakes, tutkimuksia 25.
Retterstöl, N. !993 Suicide, a european perspektive. Cambridge:
Cambridge University Press.
Salmson, K. red 2005 Uppdrag: Familj. Berättelser från en ny generation familjer. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.
Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 2008 Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber.
Wasserman, D. 1998 Depression, en vanlig sjukdom.
Stockholm: Natur och kultur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Savolainen Jari
 • Sievers Hannele
 • Stadius Annika
 • Stenbock-Hult Bettina

Examinator

Stenbock-Hult Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

03.02.09 kl 09 intro
12.15-13 Information om Mentala aspekter (B.Stenbock-Hult)
05.02.09 kl 12.45-16 Barn som mår psykiskt illa (A.Stadius)
10.02.09 kl 10.15-12 Ungdomstidens utmaningar som påverkar den mentala hälsan (B.Stenbock-Hult)
kl 12.45-16 Barn som mår psykiskt illa forts. (A.Stadius)
12.02.09 kl 13.15-17 Beroende och personlighetsdynamik i vuxenålder (J.Savolainen)
17.02.09 kl 09.15-12 Våldsbeteende hos kvinnor (A.Stadius)
kl 12.45-14.15 Ungdomstiden forts.
(B.S-H)
kl.14.30 - 16.00 Att använda skapande aktiviteter inom mentalvården (Marina Arell-S)
19.02.09 kl 12.45-16 Familjen och våld i par relationer (B. Stenbock-Hult)
24.02.09 kl 09.15-12 Sexualitetens dimensioner -en utmaning för vården (J.Savolainen)
24.02.09 kl 12.45-16 Äldre, depression (B. Stenbock-Hult)
Presentation av projektarbete
26.02.09 kl 12.45-16 Destruktivt beteende och självmordsproblematik ( B. Stenbock-Hult)
Etiska aspekter (B. Stenbock-Hult)
20.03.09 Inlämning av uppgift som görs i grupp och presenteras i seminarium
07.04.09 kl 09.15-16 Seminarium Obligatorisk närvaro
08.04.09 kl 09.15-16 Seminarium Obligatorisk närvaro

Examinationsformer

2009-03-07 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning