Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att stud.

 • känner till (bakgrunds- och
  riskfaktorer, kan diagnostisera, känner till
  olika vårdformer och kan rådge patienter och
  klienter) de vanligaste pediatriska
  sjukdomstillstånden samt näringsfrågorna
 • är insatt i hälsogranskningarnas innehåll för
  barn 0-7 år
 • känner till innehållet i eftergranskningen av
  förlösta
  kvinnor

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

 • utföra hälsogranskningar på barn i åldern 0-7
  år
 • känna till och genomföra det finska
  vaccinationsprogrammet
  för barn 0-7 år
 • handleda föräldrar i de vanligaste
  hälsofrågorna bland barn 0-7 år
 • stöda familjen till hälsosamma levnadsvanor
 • känna till de centralaste pediatriska
  frågeställningarna
 • känna till näringsfrågor för barn 0-7 år
 • utföra eftergranskning efter förlossning

Innehåll

Barnhälsovård 3,5sp
Fördjupad vaccinationskunskap 1sp
Pediatrik 0,5 sp

 • uppföljning av barnets tillväxt,
  utveckling,syn och hörsel
 • stöd av föräldrar till barn 0-7 år
 • Fördjupad vaccinationskunskap
 • näringssrekommendationer och barn från 0 till
  7 år
 • Pediatrik i öppenvården 0-7 år
  -Introduktion av mentaliseringsbaserat
  föräldrastöd.

Förkunskaper

Familjeinriktad hälsovård , teoridel 1
obstetrik och neonatologi, vården av kvinnor och
barn

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård, del 2 för hälsovårdare

Mer information

se examinationskraven
tentamen i både pediatrik och barnhälsovård

Litteratur

Barnhälsovård:

 1. Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
  Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer.
  Handbok för personalen. Handböcker 2005:12.
  Tillgänglig på adressen:
  http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1714-3 Extern länk
  , följande
  kapitel: del I - kap 2, Del II - kap 7, 9, 10,
  11 (tonvikt på kap 10)

Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och
inom skolhälsovården - Metodhandbok. THL, Opas
31, den del som gäller barnrådgivningen,
tillgänglig som nätversion:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-066-2 Extern länk 2018,
31, 2. förnyade upplagan.
3. Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

 1. Rådgivningsverksamhet, skol- och
  studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
  tandvård. 2010. Motiveringar till och
  tillämpningsanvisningar för förordningen
  (380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
  Tillgänglig på adressen
  : http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

 2. Aktuell vaccinationsinformation www.thl.fi Extern länk
  (https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin Extern länk
  ationsprogrammet/det-nationella-
  vaccinationsprogrammet)
  https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccina Extern länk
  tionsprogrammet/det-nationella-
  vaccinationsprogrammet/barn-och-ungdomar

 3. aktuell lagstiftning, bl.a Statsrådets
  förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och
  studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
  tandvård för barn och unga. Tillgänglig på
  adressen:
  http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/2011033 Extern länk
  8

 4. Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
  Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
  Lindberg, Lagercrantz, 2012, Barnmedicin,
  Studentlitteratur.

 5. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja Extern länk
  finns enbart på finska
  9.Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända tentamina och uppgifter
Obligatoriskt deltagande i simuleringar och
övningar + seminarier

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:00 - 11:30 C350 Barnfamiljer och hälsa Ekman Petra
2019-09-02 12:15 - 15:30 B327 Barnfamiljer och hälsa syn och hörsel Ekman Petra
2019-09-12 09:00 - 14:00 C350 Barnfamiljer och hälsa LENE, VANEPsy Ekman Petra
2019-09-18 09:00 - 16:00 C350 Barnfamiljer och hälsa Dag om mentaliseringsbaserat föräldrastöd. Malin von Koskull från Folkhälsan medverkar. Ekman Petra
2019-09-24 08:30 - 11:15 B325 Barnfamiljer och hälsa Hälsogranskning, förebyggande av sjukdomar, ta till tals. Theresa Helsingius. Ekman Petra
Helsingius Theresa
2019-09-27 09:00 - 15:00 D275 Barnfamiljer och hälsa motorikövningar med barn, Ekman Petra
Jeglinsky-Kankainen Ira
2019-09-30 08:00 - 16:00 E486 Barnfamiljer och hälsa Simulering i barnrdg Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-09-30 08:00 - 16:00 E491 Barnfamiljer och hälsa simulering barnrdg Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-09-30 08:15 - 16:00 E487.2 Barnfamiljer och hälsa Ekman Petra
Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning