Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

BM-kompetenser:
Professionellt beslutsfattande, självständighet
och ansvar. (BM 1.2)

 • kan definiera barnmorskans självständiga
  verksamhetsområde inom mödrahälsovården.
 • Känner det egna ansvarsområdet som BM och
  kan fatta självständiga beslut samt delge sitt
  specialkunnande.
 • kan utnyttja handledning och stöd i
  situationer som överskrider det egna
  ansvarsområdet.
  Interaktion och bemötande (BM 2.2)
 • Skapar ett tryggt och tillitsfullt
  samarbetsförhållande med individen och familjen
  och erbjuder behovsanpassat stöd.
 • Stöder tidig interaktion
  Lärande- och handledningsfärdighet (BM 2.3)
 • Kan handleda individen och familjen
  utgående från deras reurser och förstärker deras
  förmåga till beslutsfattande
  Barnmorskekunskap under graviditeten (BM 3.3)
 • Kan rådgiva, handleda och vårda kvinnan
  och familjen vid familjeplanering samt under
  graviditeten
 • Kan följa upp kvinnans och fostrets
  mående under graviditeten
 • Kan förebygga, förutse och förebygga
  risker och komplikationer under graviditeten

HV kompetenser:
Verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i
häsovårdararbete (HV 1.5)

 • Väljer och använder modeller och
  arbetsmetoder som främjar delaktighet på individ-
  och gruppnivå.
  Hälsovårdararbete med familjer som väntar barn
  (HV 2.1)
 • Kan handleda och stöda kunderna i ärenden
  rörande parförhållandet och familjeplaneringen
 • Kan tillsammans med den blivande familjen
  planera verkställa och utvärdera dess hälsa och
  välmående. Följa upp deras resurser och förstärka
  dem vid behov.
 • Bedöma den gravida kvinnans och fostrets
  hälsa och identifiera graviditetsrelaterade
  risker och vid behov remittera vidare för vård.
 • Känner till förlossningsvården och kan
  agera vid akut förlossning
 • Kan planera och verkställa och utvärdera
  det nyfödda barnets och dess familjs behov av
  stöd och stärka delaktigheten.

Läranderesultat

 • studenten kan planera mödravården och
  handleda den gravida
  kvinnan och familjen under graviditetens olika
  skeden

 • studenten kan planera, förverkliga och
  utvärdera
  mödravård i
  barnmorske -och hälsovårdararbetet. Har goda
  kunskaper om regelbunden graviditet samt
  behövlig kunskap i obstetrik. Studenten kan
  identifiera eventuella risker och avvikelser och
  agera enligt detta.

studenten utvecklar sin förmåga att interagera
med kvinnan/familjen i olika situationer:

 • studenten handleder och stöder föräldrarna i
  familjetillblivelsen och parförhållandet under
  graviditeten och inför förlossningen.

 • Studenten identifierar och främjar familjens
  hälsoresurser och kan stöda familjens
  individuella behov utgående från ett
  multiprofessionellt arbetsteam inom mödravården.

 • Studenten förstår betydelsen av
  anknytning till barnet och vikten av att stärka
  familjens delaktighet.

Studenten utvecklar sina förutsättningar att
arbeta kvinno- och familjecentrerat.

 • Studenten förstår betydelsen av handledning på
  olika nivåer.

 • studenten identifierar olika
  familjekonstellationer och deras
  stödbehov

 • studenten identifierar olika typer av
  behov för ökade stödinsatser.

-studenten har kännedom om det regelbundna
förlossningsförloppet

 • studenten känner till den egna professionens
  ansvarsområde och kan handla
  i enlighet med det i ett mångprofessionellt
  team

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt
rådgivningens struktur 2,5 sp
Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp
Familjeförberedelsekurs 1 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Obligatoriska simuleringar och övningar ingår i
kursen. Obligatoriskt deltagande i
familjeförberedelsekurs.

I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt
vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt

Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur:

Äitiysneuvolaopas- Suosituksia
äitiysneuvolatoimintaan.
Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä
(kirj.) Reija Klemetti,
Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013.

På svenska

Handbok för mödrarådgivningen
Nationella Expertgruppen För Mödravården,
Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.)
2015

Valda delar:

Kaplan et.al 2009: Lärobok för
barnmorskor

Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä
2015,Kätilötyö Edita
ISBN 978-951-37-6604-7

Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T.
Lidbohm,
P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen
Lääkäri
lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Extern länk

Artiklar enligt skild anvisningar

Referenslitteratur:

Graviditet, hälsa och träning
av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne
Åhlund. 2011, Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07342-2

Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009.
Perhevalmennus.

 • aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
  (itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • simulering familjeförberedelse mässa - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

 • godkända tent i mödrahälsovård (60%) och
  obstetrik (50%)

 • godkänt praktiskt prov

 • godkänt deltagande i övningar, simuleringar
  och familjeförberedelse projekt inklusive
  slutrapport

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-03 - Tentamina
 • 2019-10-02 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:30 - 15:30 B522 Graviditet och hälsa Introduktion till kusen=obligatorisk Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-08-30 09:00 - 12:00 B522 Graviditet och hälsa Regelbunden graviditet Silfver Jessica
2019-09-04 09:00 - 12:30 D4106 Graviditet och hälsa, MINJA föreläser Minja Silfver Jessica
2019-09-05 09:00 - 12:00 F367 Graviditet och hälsa FAmiljeförberedelse intro+ arbetstid Niemi Annika
2019-09-09 12:30 - 15:30 D4110 Graviditet och hälsa Föreläsning 3, case Silfver Jessica
2019-09-16 09:00 - 12:00 E490 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 09:00 - 16:00 D4110 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 09:00 - 12:00 E491 Graviditet och hälsa Skills graviditet och hälsa (mödrar rdg-SYPE-barn+ postpartum) Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-16 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 09:00 - 12:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 12:45 - 15:45 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik fördjupning BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E486 Graviditet och hälsa SIMULERING, mödrahälsovård Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E493 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E487.2 Graviditet och hälsa STYRKOPPI För simulering i 486 Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 14:15 - 16:15 B518 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-30 12:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-10-02 08:30 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa Prakitskt prov+ eftergranskning Sabrina Forsell 4 timmar Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV, behöver en plats i styrkoppin Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E488 Graviditet och hälsa filmning av familjeförberedelse Ekman Petra
Helsingius Theresa
Karmano Mikael
Silfver Jessica
2019-10-02 11:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Filminspelningar i små grupper Ekman Petra
Helsingius Theresa
Silfver Jessica
2019-10-03 10:00 - 12:00 D4106 Graviditet och hälsa TENTAMEN HV Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Åkermarck Erica
2019-10-03 13:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa TENTAMEN BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning