Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Studerande klarar av att sköta en normal förlossning. Studerande förstår när förlossningsförloppet avviker från det normala och kan reflektera över situationen. Studerande utvecklar professionellt tvärvetenskapligt samarbe. Studerande förstärkar barnmorskans självtändiga ansvarsområde i tvärvetenskapligt samarbete. Studerande utövar familjecentrerad caritativ förlossningsvård.

Läranderesultat

Efter kurssen förväntas studerande kunna sköta självständigt en normal förlossning - planera och förverkliga icke medicinsk smärtlindring, hjälpa ut barnet och efterbörden, ta hand om mor och barn efter förlossningen, kunna göra de vanligaste undersökningar och kontroller
Studerande förstår när förlossningsförloppet avviker från det normala och kan reflektera över situationen på ett konstruktivt sätt samt söka medisinsk hjälp vid behov. Studeranden håller sin handledare informerad från den aktuella situationen.
Studerande arbetar tvärprofessionellt i gott samarbe.
Studerande har klar uppfattning om barnmorskans självständiga ansvarsområde vid förlossningsvård
Studerande utgår från familjecentrerad caritativ förlossningsvård i sina handlingar

Innehåll

-smärtan och märtlindringsmetoder
-vårdhandlingar under förlossningsvård
-uppföljning av fostrets välbefinnande under förlossningen
-uppföljningen av moderns välbefinnande under förlossningen
prematura förlossningen
flerbördsgraviditeter
avvikelser vid förlossningsvård, öppningsskede, utdrivningsskede och efterbördsskede, tiden post partum
caritativ förlossningsvård för familjen vid avvikande situationer
individuella sätesläge och skulderdystociövningar x 5, tiderna bokas individuellt, den sista tiden före betyget anhålls

Förkunskaper

Mödrahälsovård 1,2,3
Förlossningsvård 1
obstetrik 1,2

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Fördjupad yrkespraktik 7.5 sp på Universitetsklinik förlossningsavdelning är en del av studiehelheten
Antenatalvård 6sp på antenatalavdelningen eller på mödrapolikliniken.

Litteratur

ed. Faxelid, Hogg, Kaplan, Nissen. 2001.Lärobok för barnmorskor. Andra upplaga. Studentlitteratur, Lund. Kap.12,14,17-19,20-26
Haikarakansio 2001: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Naisten sairaala.
ed Sweet, Tiran 1999: Mayes' Midwifwery - A textbook for Midwifes. 12th edition.Bailliere Tindall. London Philadelphia Toronto Sydney Tokyo. Part ten, eleven, twelve.
ed.Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä 2006: Kätilötyö. Edita. Tammer-Paino. Tampere 2006. s. 209-236,Kapittel 5.
Aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 33 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 5 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 5 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 24 timmar
 • Varav schemalagda studier: 43 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Pirjo Väyrynen

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

övningar; rak sutereringsteknik, bedövning och episiotomi klipp, sätesläge uthjälpning, skulderdystoci, aquakvaddlar
presentation av artiklar
tentamen (3t)
seminarier efter fältstudier
Tidtabellen i Arbs, se nedan

Examinationsformer

 • 2007-01-24 - Tentamina
 • 2007-01-19 - Demonstrationer och presentationer
 • 2007-05-02 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning