Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Hälsa och ohälsa under förlossning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Studerande förstår hur kvinnans kropp fungerar under förlossningsarbete och hur samarbetet mellan modern och fostret fungerar. Studerande lär sig observera, uppfölja och undersöka både modern och fostret under förlossningens gång och medverka till den förlösande kvinnans och samt fostrets välbefinnande. Studeranden medarbetar med kvinnan för att hon skulle uppnå en positiv förlossningsupplevelse under en normal förlossning.
Meningsfull dokumentering och rapportering i olika kontext inom förlossningsvård.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara förmögen att under handledningen planera och genomföra vården av kvinnan, barn och familjen under en normal förlossning.

Innehåll

-Raporttering och dokumentation som en del i förlossningsvård
-kunskap om de etiska principerna som styr förlossningsvården
-studerande får kunskap och förståelse för hur kvinnas kropp och fostret fungerar fysiskt ihop under förlossningen

 • kunskaper om alternativa förlossningar samt olika smärtlindringsmetoder
  -utöva hanfärdigheter genom centrala övningar (tvätt av nedre delen, yttre undersökning, inreundersökning, uthjälpandet av fostret i I och II läge, mellangårds bedövning och -klipp samt suturering med knoppar)
  -teorikunskapen tillämpas i vårdverklighet under handlett praktik; förverkligandet av evidensbaserad, caritativ förlossningsvård vid normal förlossning, 7.5 ECTS, ht 07

Förkunskaper

Avklarade grundstudier, mödrahälsovård 2, klinisk mödrahälsovård 1.
Godkänd fördjupad yrkespraktik mödrahälsovård 2 och puerperalvård

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

förlossningsvårdslära 1 2,25 sp/ECTS teori, fördjupade yrkespraktik fl I (7,5 ECTS) ingår i kurshelheten, yrkespraktik anteckans skild i studentregistret
Praktiken är godkänd efter att handledaren och läraren har godkänt praktikavsnitt i värderingsdiskussionen samt att sutderanden har retunerat sina fältpapprena; egna målsättningar, egen värdering, handledarens värdering, arbetslista och skriftlig uppgift (forskningsartiklar bifogas)

Litteratur

-*Faxelid, E., Hogg, B., Kaplan, A., Nissen, E., 2001: Lärobok för barnmorskor. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund. Kap 4,5,6,7, 13, 14, kejsarsnitt sid. 314
-Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä 2006: Kätilötyö. ISBN 951-37-4233-4. Första eller andra upplagan (2007) Edita. s 206-278
-Care in normal birth. Report of Technical Working Group Meeting on Normal Birth 25-29 March 1996. WHO/FRH/MSM/96.24
Aktuella forskningsartiklar.
R e k o m m e n d e r a s:
Abascal, Gudrun 2000: Att föda, en barnmorskans tankar, råd och erfarenheter. Albert Bonniers Förlag. Jonson, Taylor 2000: Skills for Midwifwey Practice. Isbn 443 06243 9
Lundgren, Ingela 2002: Releasing and Relieving Encounters - experiences of pregnancy and childbirth. ISSN 0282 -7476.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 6 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 67 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 39 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Uppsatser

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-05-31

Kursens tidtabell

-fördjupadyrkespraktik på fölossningsavdelningen 7, 5 ECTS ingår i kurssen, bokförs skild (egna målsättningar, egen- handledarens värdering, arbetslista inlämnas efter kurssen, skriftlig arbete påverkar vitsordet)

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning