Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

-studerande kan tillämpa barnmorskans etiska principer i vårdverklighetet och utveckla vidare sitt etiska tänkande samt kunnande inom barnmorskans olika arbetsområden.
-Studerande känner den barnmorskans internationella kod samt tillämpningen i finska förhållandena.
-Studerande lär sig hur fungera som handledare till barnmorskestuderanden i sitt blivande yrke

Läranderesultat

-studerande känner EU-kraven som påverkar barnmorskans arbete
-Studerande reflekterar över de etiska frågor som uppkommer i barnmorskans arbetsområde.
-Studerande känner till och tillämpar barnmorskans etiska kod i sitt arbete
-Studerande kan utveckla och utöva kvalitativt högklassigt barnmorskearbete genom att använda kvalitetskriterier i barnmorskans olika arbetsområden
-Studernaden möter kvinnan på ett kvalitativt högklassigt sätt i olika skeden av hennes liv
Studerande följer de internationella och nationella principer samt lagen i samhället som påverkar barnmorskans arbete.
Studerande kan tillämpa som färdig barnmorska grundprinciper i studerandehandledning på ett konstruktivt sätt.

Innehåll

-studerande känner igen sina egna reflektioner i etiska konfliktsituationer i barnmorskans vårdverklighet
-Studerande utveckalar vidare sitt etiska tänkande
-Studerande förverkligar kvinnans/familjens bästa i sitt verksamhet.
-Studerande följer barnmorskans etiska kod och lagar i sitt handlande.
-studerande övar olika handledningssituationer
-studeranden sammanställer lagstiftningen som gäller yrket

Förkunskaper

teoretiska och praktiska studier inom barnmorskearbetets område
Bekanta dig med angiven litteratur i förhand

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatorisk närvaro i seminarietillfället. Frånvaro kompenseras med extra skriftligt arbete.
Kurssen är godkänd efter inlämnat och godkänt skriftligt seminariearbete, aktivt deltagandet i seminarietillfället och godkänd tent.

Litteratur

www.who.intreproductive-health: Extern länk Care in normal Birth: a practical guide (38sidor)
WHO; care in abnormal birth
WHO; Kengurucare
10-steg för lyckad amning,
WHO/RHT/MSM/98.3:Postpartum Care of the Mother and Newborn (61 sidor)
Barnmorskans internationella etiska kod
www.suomenkatiloliitto.fi Extern länk tuotteet ladattavat materiaalit: "Med huvud, hand och hjärta"
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä. Kätilötyö. 2006. Edita. S: 25-77, 457-471,526-538, 556-566

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 26 timmar
  • Varav schemalagda studier: 14 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-06-18

Kursens tidtabell

se nedan

Examinationsformer

2008-09-12 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning