Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2005 - 2006 - Barnmorskearbete, fördjupning

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Studerande får en fördjupad insikt för en gravid kvinna och för hennes foster. Studerande läggaer speciellt uppmärksamhet på kvinnans och fostrets hälsa och reflekterar vid behov till olika hälsohinder. Studerande har kunskap och förmåga att stöda och uppmuntra den havande kvinnan mot möjligast frisk fulltidsgraviditet. Studerande förbereder familjen för barnafödandet och för föräldrarskapet.

Läranderesultat

Studerande kan stöda och handleda kvinnan under en normal graviditet samt perperium.
Studerande har kunskap och förmåga att reflektera över olika hälsohinder hos den havande kvinnan och hennes foster.
Vårdens kontinuitet mellan grund- och specialvård blir bekant för studeranden och hon kan samarbeta med dess olika partner.
Studerande fördjupar sin vårdvetenskapliga förståelse för den havande kvinnan och för hennes foster.

Innehåll

 • att värdera den aktuella situationen hos den gravida kvinna, vårdhandlingar
  -uppföljning av fostrets välbefinnande
  -att skriva remiss - HUS anvisningar
  -förbereda familjen för förlossningen och för föräldrarskapet
  -vådkedjor, öppen- och sjukhusvård
  -aktuella vårdvetenskpliga forskningar om moder-, fader-, föräldrarskapet
  -hembesöket

Förkunskaper

godkänd kurs i mödra- och gynekologiskvårdslära (grunderna)-REPETTERA LITTERATUREN

godkänd kurs i obstetrik 1 och gynekologi 1

Kursen ersätter följande kurser

Litteratur

*Väyrynen, Pirjo 2006: Raskauden suunnittelu, Raskauden toteaminen, Raskaudenajan muutokset, Raskaudenajan seuranta. I boken Kätilötyö 2006, edit Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä. Edita. Tammer-Paino Oy. Tampere 2006.
eller
*Faxelid,Hogg,Kaplan, Nissen 2001:Lärobok för barnmorskor. Studentlitteratur, Lund.Kapittel;5-12, 15
Bondas, Therese 2000. Att vara med barn. En vårdvetenskaplig studie av kvinnors upplevelser under perinatal tid. Åbo Akademins Förlag.
Stakes; rekommendationer 1995; Screeningundersökningar och samarbetet inom mödravården. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Finland.
Säävälä, Keinänen, Vainio 2002; Pappa på rådgivningsbyrån- metoder och uppslag för personer som arbetar med blivande och nyblivna pappor. Social- och hälsovårdsministeriet.
Aktuella artiklar (seminariematerial)
Rekommenderas;
Paavilainen Riitta 2003. Turvallisuutta ja varmuutta lapsen odotukseen. Äitien ja isien kokemuksia raskaudesta ja äitiyshuollosta. Akateeminen väitöskirja. Tampereen Yliopisto. (kan printas ut via nätet)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 40 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 20 timmar
 • Varav schemalagda studier: 20 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Pirjo Väyrynen

Kursens hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

10.01 2006 kl. 12.30-14
11.01 2006 kl. 13-14-30
18.01 2006 kl. 10.30-12
27.01 2006 kl.13-14.30
08.02 2006 kl. 10.15-11.45
08.02 2006 kl.12.30-14 Presentationer
09.02 2006 kl. 12.30-16 Presentationer
10.02 2006 kl. 14-16 Seminarier
13.02 2006 kl. 10.30-12 Seminarier
Tentamen den 17.02 2006 10-12

Examinationsformer

 • 2007-02-27 - Tentamina
 • 2007-05-29 - Demonstrationer och presentationer
 • 2007-05-29 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning