Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
förstår
hälsopreventionens och den hälsofrämjande
verksamhetens betydelse och metoder inom hem-
och
öppenvården. Studenten får en fördjupad
förståelse för den äldre klienten och klienter
från främmande kulturer. Studenten får en
inblick
i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården
samt
ser betydelsen av helhetsvården och
kontinuiteten. Studenten lär sig att samarbeta
med olika professioner på ett klientcentrerat
sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att självständigt och som en del av
ett
mångprofessionellt team planera, utföra och
utvärdera ett hembesök och ett
öppenmottagningsbesök samt göra en vård- och
serviceplan för klienten. Studenten kan se
hemvårds- och öppenvårdsklientens hälsoresurser
och utvecklar sitt tankesätt i hälsoprevention
och -promotion. Studenten är bekant med
bedömning
av vårdbehov per telefon och känner till
telefonrådgivningens användningsområde.
Studenten
kan beakta de speciella frågor som berör
klienter
från främmande kulturer. Studenten känner till
och beaktar den äldre klientens specialbehov i
vården, inklusive läkemedelsbehandling,
näringslära och rehabilitering. Studenten
känner
till det normala
åldrandets processer och identifierar
avvikelser
från det normala åldrandet. Studenten blir
bekant
med olika digitala möjligheter som komplement
inom
öppenvården.

Innehåll

Hemvård, hemsjukvård
Gerontologi
Geriatri
Öppenvård
Teamarbete
Rehabilitering
Näringslära
Läkemedelsbehandling
Vaccinationsberedskap 1sp
Simulering

Förkunskaper

Klinisk vård 1 ska vara godkänd
Klinisk vård 2
Läkemedelslära och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi
Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Hemsjukvård, äldrevård och öppenvård (2014)

Mer information

Obligatorisk närvaro vid seminarier, övningar och
simulering! Kursen förverkligas i samarbete med
studenter från Axxell och Prakticum som en del av
NURED-projektet.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar, meddelas i början
av
kursen.
Kirkevold, M.; Brodtkorb, K.; Hylen Ranhoff, A.
2010. Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den
äldre patienten. Liber.
Hedman, Ann-Marie & Jansson, Wallis. 2015.
Äldrevård och äldreomsorg. Pearson.
Basun, Hans (red.). 2013. Boken om
demenssjukdomar. Liber.
Skhole

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Simulering en dag/student - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Grupparbete med seminarier
Hemtentamen
Obligatorisk närvaro på simuleringar och
övningar
Aktivt deltagande under kursens gång kan verka
höjande på kursvitsordet.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Grupparbete 40%
Tentamen 60%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Skogster Annika
 • Tillman Ilse
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa
 • Werner Tove

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning (58 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2018-10-30 - Tentamina
 • 2018-10-02 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 14:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Introduktion till kursen. Nyberg Anu
2019-08-29 08:00 - 10:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Det normala åldrandet. Vanliga sjukdomar hos den äldre befolkningen. Nyberg Anu
2019-09-04 12:45 - 14:15 D4107-08 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Säker läkemedelsbehandling i hemmet. Skogster Annika
2019-09-06 08:30 - 11:00 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Öppenvård och e-tjänster inom hemvården Ekman Petra
2019-09-11 09:00 - 11:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Demenssjukdomar och övriga vanliga sjukdomar bland de äldre. Nyberg Anu
2019-09-12 08:00 - 10:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Teori Nyberg Anu
2019-09-18 14:00 - 16:30 F249 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Mångprofessionellt teamarbete i hemvården. Att må bra i arbetet. Expertföreläsning av Marianne Meyer-Arnold. Meyer-Arnold Marianne
Nyberg Anu
2019-09-30 12:15 - 14:30 D4107-08 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Rehabilitering von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-04 08:30 - 16:00 F143 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Obligatorisk seminariedag där alla grupper presenterar sina casearbeten. Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-10-07 09:00 - 15:30 E490 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Blodprovstagning Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-10-15 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu
2019-10-15 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu
Stenbäck Pernilla
2019-10-22 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-10-22 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Nyberg Anu
2019-10-23 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu
2019-10-23 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu
2019-10-24 09:00 - 16:00 E493 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu
2019-10-24 09:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning