Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Efter avslutad studiehelhet innehar studenten
kompetens att tillgodose de grundläggande
behoven hos patienten samt har utvecklat sin
kompetens inom det kontextuella kliniska
vårdandet. Studeranden innehar både teoretiska
och praktiska kunskaper och färdigheter i
klinisk vård och kompetensen har ökat inom
vårdandet av den inremedicinska och kirurgiska
patienten

Läranderesultat

ALLMÄNNA (gäller oberoende område):

Studerande förstår dokumenteringens och
rapporteringens betydelse i kontinuiteten av
patientens vård
Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin
merkityksen hoidon jatkuvuuden näkökulmasta

Studerande använder olika vårdrekommendationer
och handböcker som stöd för sin verksamhet och
inlärning
Opiskelija käyttää eri hoitotyön suosituksia ja
käsikirjoja toimintansa ja oppimisensa tukena

Studerande utvecklar sitt etiska
förhållningssätt och kan identifiera, analysera
och reflektera över etiska problem
Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja
reflektoida eettisiä ongelmia

Studerande har grundläggande färdigheter som
hänför sig till patientens grundvårdsområde,
såsom patientens personliga hygien,
näringstillförsel/tillstånd och observation av
patientens vitala livsfunktioner
Opiskelija hallitsee potilaan hoidon perusteet,
osaa hoitaa potilaan hygienian ja
ravinnonsaannin/tilan sekä osaa valvoa potilaan
vitaalitoimintoja

Studerande förstår betydelsen av patient- och
läkemedelssäkerhet
Opiskelija ymmärtää potilas-, ja
lääketurvallisuuden merkityksen

Studerande förstår betydelsen av ett aseptiskt
handlande och kan handla aseptiskt
Opiskelija toimii aseptisesti ja ymmärtää
aseptisen toimintatavan ja sen merkityksen

INREMEDICINSK VÅRD

Studerande förstår sjukskötarens roll i det
multiprofessionella samarbetet i vården av den
inre medicinska patienten
Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan
asiantuntijuuden osana moniammatillista
yhteistyötä sisätauti potilaan hoidossa

Studerande förstår betydelsen av
läkemedelsbehandling för patienter med
inremedicinska sjukdomar
Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen
sisätautipotilaiden sairauksien hoidossa

Studerande kan vårda patienter med parenteral
vätske- och läkemedelsbehandling
Opiskelija osaa hoitaa potilaita jotka saavat
parenteraalista neste- ja lääkehoitoa

Studerande förstå den inremedicinska vårdens
natur och forma sig en helhetsbild av
vårdprocessen
Opiskelija ymmärtää sisätautisen potilaan
hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan
hoitoprosessista

Studerande kan utgående från patientens
hälsohinder och symptom välja och utföra
lämpliga vårdaktiviteter
Opiskelija osaa potilaan terveydentilan ja
oireiden perusteella valita ja suorittaa oikeat
hoitotoimenpiteet

Studerande förstår patienthandledningens
betydelse och övar sig att handleda den
inremedicinska patienten olika situationer
Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen
merkityksen ja harjoittelee sisätautipotilaan
ohjaamista eri tilanteissa.

KIRURGISK VÅRD

Studerande förstår sjukskötarens roll i det
multiprofessionella samarbetet i vården av den
kirurgiska patienten
Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan
asiantuntijuuden osana moniammatillista
yhteistyötä kirurgisen potilaan hoidossa

Studerande kan förverkliga den kirurgiska
patientens grundvård
Opiskelija osaa toteuttaa kirurgisen potilaan
perushoitoa

Studerande känner till de centrala
läkemedelsgrupperna och deras
indikationer/kontraindikationer i vården av den
kirurgiska patienten
Opiskelija ymmärtää harjoitteluympäristössä
käytettävät keskeiset lääkeaineryhmät sekä
niiden käyttö- ja kontraindikaatiot

Studerande kan bedöma den kirurgiska patientens
tillstånd både kliniskt och med hjälp av
observationsinstrument
Opiskelija osaa arvioida kirurgisen potilaan
vointia kliinisesti sekä/tai seurantalaitteiden
avulla

Studerande förstår vilka ingrepp som görs på
den aktuella praktikplatsen och kan förbereda
patienten inför olika ingrepp samt vid
assistera vid dessa
Opiskelija ymmärtää minkälaisia toimenpiteitä
harjoitteluympäristössä potilaille tehdään,
osaa valmistella potilaan eri toimenpiteisiin
ja avustaa keskeisissä toimenpiteissä

Studerande förstår vården och förebyggandet av
smärta och illamående med medicinska och icke-
medicinska metoder
Opiskelija ymmärtää kivun hallinnan ja
pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn lääkkeellisin ja
ei lääkkeellisin menetelmin

Studerande kan vägleda och informera patienten
före, under och efter ett ingrepp
Opiskelija toteuttaa potilasohjausta ennen
toimenpidettä, sen aikana ja toimenpiteen
jälkeen

Förkunskaper

Följande kurser bör vara godkända före
praktiken:
anatomi och fysiologi, klinisk vård I, klinisk
vård II(alla delmoment gjorda,slutvitsord kan
ännu
saknas), läkemedelsbehandling och
patientsäkerhet

Om det gått över två år sedan Klinisk vård 1,
Klinisk vård 2,av ovannämnda kurser avlagts,
bör
studenten innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att
delta i teori kursen
eller teori kursernas praktiska övningar med
godkänt resultat.
Kontakta examinatorn.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir
godkänd på yrkespraktiken

Lärare

  • Ekman Petra
  • Eronen Lotta
  • Kielo Emilia
  • Silfver Jessica
  • Sjölund Terese
  • Stockmann-Broo Christine
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (103 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-07 10:00 - 12:00 F249 Praktik: Klinisk vård PRAKTIKINFO- Obligatorisk för alla som går ut på praktik. Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-09 10:00 - 12:00 D4107-08 Praktik: Klinisk vård PRAKTIKGENOMGÅNG på Zoom. Länken till mötet: https://arcada.zoom.us/j/292808492 Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-08 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-15 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-20 10:00 - 12:00 D4107-08 Praktik: Klinisk vård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67983361728   Meeting ID: 679 8336 1728 One tap mobile +358341092129,,67983361728# Finland +358942451488,,67983361728# Finland   Dial by your location         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 679 8336 1728 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbGgZoSzT   Join by SIP 67983361728@109.105.112.236 67983361728@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 8336 1728 PRAKTIKGENOMGÅNG Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning