Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten förstår begreppet hälsa ur ett
livscykelperspektiv. Studenten
identifierar individers resurser och utmaningar
för det hälsofrämjande arbetet. Studenten förstår
hälsa som resurs och hälsofrämjande arbete som
angeläget både på individ- och på samhällelig
nivå såväl i Finland som i övriga Norden.
Studenten får färdigheter i första hjälp.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 1. Redogöra för samt konkretisera grundläggande
  begrepp inom
  hälsovård (t.ex. hälsa, hälsofrämjande,
  livskvalitet, salutogenes,
  jämlikhet i hälsa, preventiv och promotiv vård)
 2. Beskriva det hälsofrämjande arbetet för olika
  åldersgrupper
 3. Diskutera faktorer som inverkar hälsofrämjande
  eller skapar
  ohälsa under människans livscykel
 4. Ge exempel på metoder för det hälsofrämjande
  arbetet inom
  det
  egna verksamhetsområdet
 5. Förklara hälsa som en process i ett sammanhang
  för att öka
  individens välbefinnande och delaktighet
 6. Redogöra för befolkningens hälsa i relation
  till genus och
  socioekonomisk ställning.
  Studenten förväntas kunna bedöma och agera rätt i
  olyckssituationer, ha kunskap att handla rätt vid
  olika
  sjudomsanfall, ha kunskap i hjärtlungräddning och
  användning
  av
  defibrillator.

Innehåll

Hälso- och sjukvårdens organisation
Folkhälsovetenskap, innehåll och metoder
Hälsovård för olika åldersgrupper
Hälsofrämjande verksamhet
Ojämlikhet i hälsa
Genustänkande

Förkunskaper

Inga

Mer information

Ifall du har ett första hjälp-intyg som är i kraft
kan du vara i kontakt med Pauleen Mannevaara som ansvarar för den delen av kursen.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
Medin, J. och Alexandersson, K. 2000. Begreppen
hälsa och
hälsofrämjande - en litteraturstudie.
Studentlitteratur. ISBN 978-
91-44-01598-9.
Rostila M. och Toivanen, S. 2012. Den orättvisa
hälsan. Om
socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd.
Liber. ISBN
978-
91-47-09975-7.
Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P.
2011. Tasa-arvo
ja
osallisuus väylä terveyteen. Centret för
hälsofrämjande.
http://issuu.com/soste/docs/tasa Extern länk-
arvo_ja_osallisuus_2012/1

Referenslitteratur:
Starrin, B & Rönning, R. 2011. Socialt kapital.
Liber.
Lindqvist, R. Medikalisering, professionalisering
och hälsa: ett
sociologiskt perspektiv.
Naidoo, J. & Wills, J. 2005. Folkhälsa och
hälsofrämjande
insatser.
Studentlitteratur.
Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja
terveysministeriö.
Julkaisuja 2006:19.
Scriven, A. 2010. Ewles & Simnett Hälsoarbete.
Studentlitteratur.
ISBN 978-91-44-07308-8.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Läranderesultaten examineras dels i form av
gruppvisa presentationer i klass som lämnas in
skriftligt på förhand och dels genom en
sammanfattande sway-presentation som kopplas till
kurslitteraturen. Mer information om dessa fås på
första föreläsningen.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Grönlund Anu
 • Mannevaara Pauleen
 • Savolainen Jari
 • Stenbäck Pernilla
 • Törnblom Cia
 • Gray Pamela

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Examinationsformer

 • 2017-10-27 - Tentamina
 • 2015-10-15 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning