Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
klarar av att planera och förverkliga
helhetsvården för den födande kvinna vid
regelbunden förlossning under handledning samt
vården av det nyfödda barnet.

Studerande kan identifiera när en regelbunden
förlossning förändras till
risk (avvikande) förlossning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
förverkliga barnmorskekunskap under förlossning
enligt teorikunskapen
Teoriatietojen integroiminen käytännön
tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa

Studerande kan i samarbete med handledare sköta
självständigt en regelbunden (fysiologisk)
förlossning enligt barnmorskans kompetenser
(eller
handledning vårda den risk gravida föderskan
unde förlossning)

Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy
hoitamaan ohjauksessa säännöllisen
(fysiologisen)
synnytyksen kätilön kompetenssin mukaisesti
(tai
Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana
olevaa synnyttäjää)

Studerande kan administrera och handleda
modern/familjen i olika smärtlindrings metoder
både
farmakologiska och icke farmakologiska
Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa
ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä
lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä

Studerande kan dokumentera
förlossningsförloppet
enligt anvisningar
Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana
ohjeitten mukaisesti

Studerande känner till hur
förlossningsförloppet
följs upp och känner till hur förlossnings
förloppet
eventiúellt kan påskyndas (eller Studerande
skall
känna till och upptäcka när förlossningen
avviker
från det normala och kan dela ansvaret med
andra
inom arbetsteamet samt dokumentera detta)
Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen
seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa
arvioida
koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa
ja
kirjata tämän tiedon moniamatillisesti)

Studerande har etisk förhållningssätt både till
patienten och till medarbetarna och handla
tvärprofessionellt
Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä
perhettä että moniammatillisesti

Studerande känner till hur fostrets välmående
följs upp ( eller kan aggera vid eventuella
avvikelser)
Opiskelija tietää sikiön voinnin
seurantamenetelmät
(tai osaa toimia sikiö indikaatiolla)

Studerande kan göra och tolka inre- och yttre
undersökningen
Opiskelija suoriutuu sisä- ja
ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä
taidoista

Studerande kan planera och förverkliga vården
för föderskan och hennes familj under en
normala
förlossning (eller kan aggera under handledning
vid
akuta situationer under förlossning)
Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja
toteuttamaan
matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin että
perheen näkökulmasta (tai osaa toimia ohjatusti
synnytyksen aikana akuuteissa tilanteissa)

Studerande har kliniska hand färdigheter i
förlossningsvård
Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot
synnytyksen hoitoon

Studerande kan följa upp välmående och
förverkliga vården av den nyfödda och handleda
vid
första amning
Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja
hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja
hoidon toteumista

Studerande skall kunna agera och förbereda för
det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
efter förlossningen, och kunna förbereda och
färdigställa återupplivningsbordet för det
nyfödda
Opiskelija osaa toimia ja valmistella
erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon,
osaa valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle

Studerande skall kunna påbörja återupplivning
av
den nyfödda vid behov inom barnmorskans
ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för
transport för vidare vård
Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen
elvytyksen
kätilön vastuu alueella ja valmistella
vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

Studerande följer handledande barnmorsakans
arbetsturer enligt
överenskommelse under praktikperioden (10
veckor)

-studerande planerar och genomför
förlossningsvården i samarbete med handledaren.

- deltagande i multiprofessionell simulering på
kvinnokliniken

Förkunskaper

Avklarade kurs i tori och praktik;
Familjeriktad
hälsovård (för barnmorskor)
Godkänd prestation i kursen barnmorskearbete vid
regelbunden förlossning, samt barnmorskearbete vid
oregelbunden förlossning.
Godkända terminstentamen i läkemedelsräkning.

Om det gått över två år sedan barnmorskearbete under regelbunden
förlossning kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken
inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Studeranden skall söka studieplatsen via
Jobiili
enligt överenskommelse med aktuell och aktiv
cv.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som Barnmorskearbete vid förlossning,
teori
1, regelbunden förlossning.
Föreläsningsmaterialet och utdelat material
-aktuella forskningsartiklar
-den centrala litteratiuren på avdelningen

Studieaktiviteter

  • simulering och praktikuppgift - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handlett praktik med en barnmorska som
handledare
-inlämnad egen- och handledarens
värderingsblankett,
arbetslista samt egna målsättningar.
- aktivt deltagande i diskussionsforumet på its
learning (varje student kommer med 1-2 inlägg
och svarar på 4 inlägg)
-deltagande vid multiprofessionell simulering

kvinnokliniken

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Studerande skall vara förberedd att följa
handledande
barnmorskas arbetsturer. Arbetstid 38t/ve,
Obs! 8t/dag - nattur är undantag.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-10 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-12 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-13 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-19 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-20 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-23 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-24 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-25 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-26 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-27 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-09-30 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-01 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-02 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-03 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-04 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-07 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-08 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-09 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-10 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-11 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-23 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-24 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning
2019-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Vård under förlossning

Kurs och studieplanssökning