Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Att förstå den kliniska vårdvetenskapen mot bakgrunden av den systematiska vårdvetenskapen. Att förstå vårdandet som en hermeneutisk rörelse i vårdprocessen.

Innehåll

Begrepp, modeller och teorier i klinisk vårdkontext - evidensbaserat vårdarbete. Vårdrelationen och möten i klinisk kontext. Bedömning av patientens vårdbehov. Vårdandets värdegrund, etik, estetik och kultur. Vårdprocesstänkandet som förening av vetenskap, konst och teknologi.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap.

Mer information

Kursen avslutad våren 2005, MEN går nu som en sista möjlighet för studerande som följt det gamla programmet !!!!

Litteratur

Eriksson, K. 1988 (4.uppl.). Vårdprocessen.Almqvist & Wiksell, Stockholm.
Eriksson, K., Nordman, T., Myllymäki, I. 1999. Den trojanska hästen. Åbo Akademi, institutionen för vårdvetenskap.
Lindström, U.Å. 1994. Psykiatrisk vårdlära (2 uppl.) Liber utbildning, Stockholm (kap. 4-10). ISBN 91-634-0725-6.
Roach, S. 2002. Caring The Human Mode of Being, seconf revised edition (kap. 1-5).

Bredvidläsning:
Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och kultur.ISBN 91-27-094574

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 90 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 10 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning