Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten förstår hälsopreventionens och den hälsofrämjande verksamhetens betydelse och metoder inom hem- och öppenvården. Studenten lär sig om näringens betydelse vid vården av hemvårds- och öppenvårdsklienten. Studenten ser telefonrådgivningens betydelse och inverkan på klienten och vårdrelationen. Studenten får en fördjupad förståelse för klienter från främmande kulturer. Studenten får en inblick i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården samt ser betydelsen av helhetsvården och kontinuiteten. Kursen ger kunskap om rehabiliteringssystemens och -metodernas mångfald och ger studenten färdigheter att implicera dem i praktiken. Studerande får kunskap om socialpolitikens syfte, målsättningar, verksamhetsformer, arbetsmetoder och organisation samt socialskyddssystemet i Finland.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att självständigt planera, utföra och utvärdera ett hembesök och ett öppenmottagningsbesök samt göra en vård- och serviceplan för klienten. Studenten kan se hemvårds- och öppenvårdsklientens hälsoresurser och utvecklar sitt tankesätt i hälsoprevention och -promotion. Studenten är bekant med bedömning av vårdbehov per telefon och känner till telefonrådgivningens betydelse och användningsområde. Studenten kan beakta de speciella frågor som berör klienter från främmande kulturer. Studenten känner till och beaktar den äldre klientens specialbehov i vården. Studenten känner till det normala åldrandets processer och identifierar avvikelser från det normala åldrandet. Studenten förstår vad tystnadsplikten innebär samt dokumenterar sina observationer och vårdåtgärder i hemförhållanden och den öppna vården. Efter avklarad kurs är studenden medveten om att socialvården och rehabiliteringen utgör en del av den verksamhet som strävar till att befrämja människans välbefinnande inom öppenvården.

Innehåll

Hemsjukvård, hemvård
Äldrevård
Öppen vård
Rehabilitering
Socialpolitik
Näringslära, Dietetik

Förkunskaper

Hälsovård och hälsofrämjande
Läkemedelsbehandling och -räkning
Inremedicinsk vårdlära
Kirurgisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Hemsjukvård (2012)
Rehabilitering (2012)
Socialpolitik (2012)
Hälsoprevention och folkhälsovetenskap (2012)

Mer information

Simuleringarna är obligatoriska
Caseuppgiften som görs i grupp inlämnas senast 20.4.2015

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar, meddelas senare
Aejmelaeus R. & al. 2007, Erikoistu Vanhustyöhön, osaamista hyvään arkeen, WSOY, ISBN-978-951-0-26412-6
Anttonen A. & Sipilä J.2000 Suomalaista sosiaalipolitiikkaa, Tampere Vastapaino
Balaz-Scale S. 2001, Handbok i hemsjukvård, Stockholm, Gothia
Dahlin O. & Rundgren Å.Geriatrik,2007, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-03849-0
Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille, 2002, kuntaliitto
Förmåner från FPA för professionellt bruk (2012)
http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/FPA_formoner/$File/Notsk… Extern länk
Haag A & Karlsson T. 2002, Hemsjukvård, Bonniers ISBN: 91-622-5187-2
Hilli Y. 2007,Hemmet som ethos-en idéhistorisk studie av hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft, Åbo Akademi ISBN 978-951-765-362-6
Hägg T. et al.2007, Hoitotyö kotona, WSOY, ISBN: 978-951-0-31866-9.
Kallanranta T., Rissanen P., Vilkkumaa I. (red.) 2001. Kuntoutus ISBN 951-656-036-9 (valda delar)
Kassara H. Hoitotyön osaaminen,2006,WSOY,(valda delar) ISBN: 951-0-26185-8.
NUH - Nordiska utvecklingscentret för handikapphjälpmedel:2007 Aktuellt i Norden - Nationella system för förmedling av hjälpmedel. ISBN:91-86954-76-8
Niemelä H. & Salminen K.2004,Den sociala tryggheten i Finland, FPA, ISBN: 951-609-704-6
Pajukoski Marja, 2004, Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, Lainsäädännön rajat ja mahdollisuudet, Saarijärvi, rapport 283 Stakes

Vallejo Medina A. Vanhustenhoito,2007, WSOY,ISBN: 978-951-0-25323-6
Åstedt-Kurki P. et al.2006, Kohti perheen hyvää hoitamista, WSOY (valda delar) ISBN: 978-951-0-31311-4.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravits… Extern länk
http://www.evira.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.swe.pdf Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 74 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tentamen
Grupparbete

Lärare

 • Grönlund Anu
 • Nyström Patrik
 • Ring Joachim

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2012-08-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning