Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
  • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska
träna sin förmåga
att i skrift uttrycka sig analytiskt och
reflektivt kring television och
televisionens budskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha
utvecklat
djupare förmåga att föra analytiska och
reflekterande
resonemang kring television och dess budskap

.

Innehåll

För att tillgodogöra sig kursen ska studenten
välja ut fem tv-
serier från olika länder och 3 koncept inom 3
olika genres och
skriva 2 essäer med minst 2250 ord i varje. En
essä som jämför
olika tv-serier från olika länder och en essä som
behandlar olika
programkoncept.
Essäerna ska innehålla:
Fakta kring de produktioner som behandlas. Det
innebär
information om produktionsbolag, produktionsår,
manusförfattare,
regissör, producent, dvs sådant som kan vara
intressant kring
produktionen tillblivelse.
För att tydliggöra din ambition ska du i de
olika essäerna
presentera en frågeställning, det som du
specifikt vill undersöka
och som du vill få svar på eller som du vill
problematisera.
Du får gärna vara personlig och dina åsikter
får komma till tals i
texten men i huvudsak ska arbetet utgå ifrån ett
analytiskt
perspektiv som behandlar produktionernas relation
till varandra
och till den värld de beskriver. Det kan t.ex
vara vilka värderingar
som ligger förborgade i produktionen och hur de
manifesteras.
Det kan handla om produktionens kunskapssyn,
människosyn och
världsbild, etik och moral, och genusperspektiv,
etc.
Produktionens retorik, dramaturgi, estetik,
sceneri,
bildberättandet, ljudarbetet är andra komponenter
som på olika
sätt påverkar vår upplevelse etc.

Tv-serien:
5 tv-serier från olika länder.

Konceptet:
3 TV-koncept

Välj ut 3 koncept ur tre olika genres som t.ex:
- Livsstilsprogram
- Matprogram
- Tävlingsunderhållning, ej sport
- Kontaktförmedlingsprogram
- Psykologi och hälsa
- Reality
- Magasinprogram
- Talkshow
- Kultur
- Barnprogram
- Ungdomsprogram

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer: 2 essäer med minst 3000 ord i
varje. En essä om
tv-serier från olika länder och en essä om olika
programkoncept.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning