Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att vidga ordförrådet och vidareutveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i alldagliga och yrkesrelaterade situationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - på ett enkelt språk kunna berätta om sitt liv, sina studier, sitt arbete, sin familj och om olika boendeformer - kunna berätta om sin hemstad - berätta om sitt arbete och sin arbetsplats - behärska enklare telefonfraser på jobbet - göra telefonbeställningar, komma överens om möten

Innehåll

Modalverb, personliga och possessiva pronomen, prepositioner med dativ, med ackusativ och dativ, datum, bisater, vardagssituationer, telefonfraser, arbetslivet

Förkunskaper

A 1.1 (Europeiska referensramen)

Kursen ersätter följande kurser

Tyska fortsättningskurs 1 (2009-2010)

Mer information

Obligatorisk närvaro om ej annat överenskommes

Litteratur

Kauppi, Simon: Fahrplan 1, Tekstit ja Sanastot ISBN 951-26-4448-7 Kauppi, Simon: Fahrplan, Kielioppi ja harjoitukset ISBN 951-26-4449-5, kapitel 6-10

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 55 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
  • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande: Skriftlig tentamen: 5.12.2016 Omtentamen I: 19.1.2017, kl. 15.00-17.00 Omtentamen II: 16.2.2017, kl. 15.00- 17.00 anmälning per mail (E-post: kerstin.stolt@arcada.fi)

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-12-14 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning