Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Svenska
Målsättningen med kursen är att studenten känner till grundelementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenten innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Finska
Målsättning med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Svenska
Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att skriva rapporter och andra dokument relaterade till arbetslivet. Studenten kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan använda språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker.

Finska
Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Svenska:
Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och rapporter
Finska:
Terminologi inom sociala området och facktexter
Mötesteknik
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Svenska: Gymnasienivå eller motsvarande.
Finska: Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska referensramen för språk.
Nivågrupp: Arbetslivsfinska för självständiga språkanvändare, utgångsnivå B.1

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter delar av de tidigare kurserna Svenska 5sp och Finska 5sp.

Mer information

Svenska: Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Finska:Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt den tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Svenska: Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet
Språkrådet: Svenska skrivregler
Finska: Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 73 timmar
 • Tentamen - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Tentamen i svenska 4.3.2014 Tentamen i finska 6.3.2014 Enligt övrenskommelse med studenterna

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer i svenska:
Examination 1 mötestermer 20 p
Examination 2 förhör 50 p
Examination 3 rapport 20 p
Examination 4 dokumentpärm 16 p
Examination 5 muntlig prestation, utvärdering 4 p

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer i finska (2 sp.):
Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15%
Examination 2 Forskningrapport 25%
Examination 3 Skriftligt tentamen 60%

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • 2014-03-04 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2014-03-04 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning