Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • förse de studerande med tillräcklig kunskap i
  akademiskt skrivande för att skriva en
  avhandling.
 • ytterligare utveckla färdigheter i muntlig och
  skriftlig kommunikation.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara både
  branschrelaterad terminologi och innehåll utan
  större problem.

Lyssna

 • uppvisa fördighet att förstå även komplicerat
  talat språk rörande regelbundet återkommande
  ämnen i arbetssituationen.

Tala

 • med självsäkerhet kunna delta i
  kundbetjäningssituationer på engelska.
 • ha förbättrat sin förmåga att delta i social
  kommunikation i en yrkesomgivning.
 • ha förbättrat sin förmåga att delta i
  diskussioner också om mera komplicerade ämnen.
 • kunna förbereda och hålla en presentation om
  ett ämne med yrkesmässig relevans effektivt
  utnyttjande IT-verktyg, t.ex. PowerPoint.

Skriva

 • uppvisa en förmåga att producera effektiva
  branchrelaterade dokument, bland annat raporter,
  arbetsansökningar och CV:n.
 • korrekt kunna strukturera en skriven akademisk
  rapport och begagna sig av principerna för
  akademiskt skrivande.
 • kunna använda ett stilistiskt lämpligt och
  grammatikaliskt korrekt språk.
 • kunna använda källmaterial och citera källor
  med tillhörande källförteckning.
 • kunna följa Arcadas riktlinjer i skrivguiden
  för att producera ett tekniskt välstrukturerat
  och upplagt skriftligt arbete (avhandling).

Innehåll

Sociala kontakter, diskussioner, din arbetsplats,
etik på arbetsplatsen, presentationer,
skrivteknik (språk och stil), använda
källmaterial och ?förteckning, aktuella artiklar
med anknytning till branschen

Förkunskaper

Kompetensnivå B2 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

En av följande romaner:
Look Me in The Eye av John Robinson
My Stroke of Insight av Jill Bolte Taylor
Thinking in Pictures av Temple Grandin
Left Neglected av Lisa Genova
As We Are Now av Mary Sarton
Still Alice by Lisa Genova
Memento Mori av Muriel Spark

Material tillhandahålls av föreläsaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
uppfyller följande kriterier:

 1. Tillräcklig närvaro i
  närundervisningstillfällen.
 2. Skriva en rapport med riktig struktur.
 3. Producera ett välstrukturerat sammandrag.
 4. Hålla en presentation.
 5. Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen
  lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning
upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för
att bli godkänd.
Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning